Vm-ana­ly­se: Hvem vin­der

Vm-ana­ly­se: Et ca­na­disk hold spæk­ket med Nhl-stjer­ner og ev­nen til at vin­de de af­gø­ren­de mo­men­ter, er fa­vo­rit i Her­ning og Kø­ben­havn, men kan sag­tens bli­ve pres­set på vej­en mod en for­ven­tet fi­na­le.

Ishockey VM 2018 - - Indhold - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

Con­nor Mc­david kom­mer. Mindst 50.000 sven­ske­re ta­ger over Øre­sund. Dan­mark får 11.000 støt­ter på lægterne til hver ene­ste kamp. Fle­re Nhl-spil­le­re mel­der sig klar dag for dag.

Vm-fe­be­ren mel­der sig for al­vor, og no­get ty­der på, at Dan­mark og den her Vm-tur­ne­ring fak­tisk har få­et gavn af, at Na­tio­nal Ho­ck­ey Le­ague (NHL) kol­lek­tivt valg­te at mel­de af­bud.

Det be­ty­der, at man­ge lands­holds­spil­le­re – ik­ke blot fra de sto­re na­tio­ner – er sult­ne ef­ter at re­præ­sen­te­re de­res na­tio­nal­kulø­rer i Her­ning og Kø­ben­havn i for­års­so­len.

Som pro­fes­sio­nel is­ho­ck­eyi­agt­ta­ger gen­nem 20 år, er det jo knapt til at for­stå, at Con­nor Mc­david, Ilya Koval­chuk og Oli­ver Ek­man-lars­son – for ba­re at næv­ne nog­le af de sto­re – skal skøjte rundt på dansk is i for­år­s­var­men.

Dan­mark skal spil­le træ­nings­kamp i Her­ning mod USA med Pa­tri­ck Ka­ne som kap­ta­jn. Man tror først, det er sandt, når de står de­r­in­de på isen.

Slut med benovel­sen, og på med de hi­sto­ri­ske og ana­ly­ti­ske bril­ler.

ET EU­RO­PÆ­ISK FORETAGENDE

VM i is­ho­ck­ey er en spe­ci­el stør­rel­se. Lad os kal­de det en tur­ne­ring, ik­ke en slut­run­de, ef­ter­som den hol­des hvert år og ik­ke som så­dan har en fo­re­gå­en­de kva­li­fi­ka­tion, som for ek­sem­pel fod­bold-vm.

I tid­li­ge­re epo­ker var det nær­mest et eu­ro­pæ­isk foretagende, for hver­ken ca­na­di­e­re el­ler ame­ri­ka­ne­re gad rig­tig blan­de sig ved VM, og groft sagt kom spil­ler­ne fra Nor­da­me­ri­ka of­te for at hol­de bå­de fe­rie og fest un­der VM. I før­ste halv­del af 70'er­ne var Ca­na­da end­da slet ik­ke med, mens USA nog­le år i sam­me pe­ri­o­de ro­de­de i B-grup­pen blandt de næst­bed­ste.

I ste­det stod Sov­je­tu­ni­o­nen for un­der­hold­nin­gen. De sto­re, stær­ke le­gen­da­ri­ske mand­ska­ber do­mi­ne­re­de op gen­nem 70'er­ne og 80'er­ne og æl­dre is­ho­ck­ey­fans kan sta­dig få blan­ke øj­ne, når de tæn­ker til­ba­ge på den ekvi­li­bri­sti­ske is­ho­ck­ey, som Sov­jet le­ve­re­de, da na­tio­nen vandt Vm-tit­ler på stri­be.

Drøm­me­fem­me­ren med Fe­tisov, Ka­sa­to­nov, Ma­ka­rov, Kru­tov og La­rio­nov står til­ba­ge som no­get helt spe­ci­elt i is­ho­ck­ey­ens ver­dens­hi­sto­rie, og Sov­je­tu­ni­o­nen var og­så i stand til at udfordre de bed­ste ca­na­di­ske og ame­ri­kan­ske spil­le­re ved Ca­na­da Cup-tur­ne­rin­ger­ne, hvor al­le de sto­re Nhl-nav­ne stil­le­de op.

Det var gen­nem 60'er­ne og frem til slut­nin­gen af 80'er­ne Tjek­kos­lo­vaki­et og Sve­ri­ge, der stod for mod­stan­den til Sov­jet, og fra 1963 og helt op til 1985 var det kun tjek­kos­lo­vak­ker­ne, der nu og da kun­ne bry­de Sov­jets mo­nopol.

De to lan­des op­gør var le­gen­da­ri­ske og et hef­tigt sym­bol på den mod­stand mod Sov­je­tu­ni­o­nen, der her­ske­de hos de fri­heds­tæn­ken­de men­ne­sker fra Tjek­ki­et og Slovaki­et.

Sve­ri­ge fik en­de­lig he­vet en guld­me­dal­je hjem i 1987, den før­ste si­den 1962, og med op­løs­nin­gen af Sov­jet be­gynd­te en ny tid. Den sto­re uni­on ef­ter­lod sig man­ge dyg­ti­ge ho­ck­ey­na­tio­ner med et Rusland i spid­sen, der is­ho­ck­ey­mæs­sigt ik­ke var sta­bilt som tid- li­ge­re. Tjek­kos­lo­vaki­et blev delt i to, og Ca­na­da og USA be­gynd­te at tin­ge­ne me­re se­ri­øst i be­gyn­del­sen af 90'er­ne og fremad.

Der­med blev kam­pen om gul­det langt me­re åben, og Tjek­ki­et er den ene­ste na­tion, der har sco­ret et ti­tel­hat­tri­ck i det­te årtu­sin­de. Ca­na­da kun­ne ha­ve gjort det i fjor, men tab­te fi­na­len i straf­fe mod Sve­ri­ge.

CA­NA­DA HAR HER­RE­DØM­MET

Selv om guld­kam­pen of­te er åben, har vi en ten­dens: I dis­se år har Ca­na­da ud­vik­let sig til hol­det, man skal slå. Det er me­re reg­len end und­ta­gel­sen, at stjernerne, der er slå­et ud af Stanley Cup-slut­spil­let, tak­ker ja til at spil­le VM. Den ten­dens kul­mi­ne­re­de, da den nok al­ler­stør­ste, Sid­ney Cros­by, stil­le­de op i 2015 i Tjek­ki­et.

Ca­na­da yd­my­ge­de og ud­spil­let et el­lers stærkt be­sat rus­sisk hold i fi­na­len og sat­te en streg un­der det ”ver­dens­her­re­døm­me”, Ca­na­da for øje­blik­ket sid­der på.

Selv ik­ke Ol-ne­der­la­get mod Tys­kland i se­mi­fi­na­len i Syd­korea kan æn­dre på det, for ca­na­di­er­ne stil­le­de net­op i den tur­ne­ring med et hold af eu­ro­pæ­isk-ba­se­re­de spil­le­re, som ik­ke var sam­men­spil­let i sam­me grad som hol­de­ne fra Eu­ro­pa.

Nu, i Her­ning og Kø­ben­havn 2018, er der me­get me­re gods og spil­in­tel­li­gens i det ca­na­di­ske mand­skab, der læg­ger ud med et brag en kamp mod USA. En kamp, som beg­ge hold vil bru­ge på at spil­le sig var­me.

USA har nem­lig og­så am­bi­tio­ner. Pa­tri­ck Ka­ne fra Chi­ca­go er og­så en af spil­lets sto­re ak­tø­rer, og med ham som kap­ta­jn har ame­ri­ka­ner­ne mu­lig­he­der for at gå langt, ik­ke mindst, hvis den ret­te må­l­mand kom­mer i bu­ret for de evi­ge out­si­de­re.

Så er vi i gang med Dan­marks pul­je i Her­ning og lad os ba­re ri­ste Fin­land ind som det tred­je hold, der sy­nes at væ­re en sik­ker kvart­fi­na­list. Fin­ner­ne har det med at ta­be po­int til de lidt min­dre na­tio­ner, men om­vendt hen­te po­int nok til at nå kno­ck­out­fa­sen.

Der­ef­ter ram­mer vi Dan­mark, Tys­kland, Nor­ge og Let­land og et hund­eslags­mål om fjer­de­plad­sen. Dan­mark har hjem­me­ba­nen, ty­sker­ne har enorm selv­til­lid ef­ter et godt VM i fjor og Ol-sølv­me­dalj­en, så de to lan­de er for­an på po­int. Men det bli­ver tæt.

Det vil væ­re en me­get stor over­ra­skel­se, hvis Syd­korea blan­der sig i an­det end ot­ten- de­plad­sen, der gi­ver et gen­syn med Di­vi­sion IA i næ­ste sæ­son. Der­med ik­ke ude­luk­ket, at kore­a­ner­ne ta­ger et po­int el­ler to i grup­pe­spil­let.

SVENSK FEST I KØ­BEN­HAVN

Sve­ri­ge mel­der ind med man­ge Nhl-spil­le­re, der ger­ne vil spil­le VM tæt på hjem­lan­det. Der mel­des om 50.000 solg­te bil­let­ter på den an­den si­de af Øre­sund, Roy­al Are­na bli­ver en mas­siv blå-gul fæst­ning, og sven­sker­ne skri­ver sig der­for ind som fa­vo­rit i pulj­en i Kø­ben­havn.

Na­tur­lig­vis sam­men med Rusland, der har et stærkt fun­da­ment i Ol-hol­det, som bli­ver for­stær­ket med navn­kun­di­ge spil­le­re fra NHL. Ved de­ad­li­ne af det­te ma­ga­sin ar­bej­der rus­ser­ne på mindst en hånd­fuld spil­le­re fra ver­dens bed­ste liga.

Out­si­de­re er al­tid de tak­tisk og spil­le­mæs­sigt kom­pe­ten­te tjek­ker, li­ge­som Schweiz nu og da og­så stik­ker ho­ve­d­et frem. Der er kæm­pe­stort po­ten­ti­a­le i al­pelan­det og en gang imel­lem for­lø­ses det.

Slovaki­et og Frank­rig er stær­ke, so­li­de A-na­tio­ner, der er mød­tes på mid­ten, ef­ter at Slovaki­et tid­li­ge­re til­hør­te de sto­re, mens Frank­rig var læn­ge­re ne­de i hie­rar­ki­et. De to na­tio­ner kan må­ske true Schweiz, mens det ser svæ­re­re ud for fal­me­de Hvi­derusland, der sid­ste sæ­son var få øje­blik­ke fra at ry­ge ned.

Læg mærke til op­ryk­ker­hol­det fra Østrig, der godt kan ska­be ra­va­ge og be­stemt har am­bi­tio­ner om at vin­de kam­pe og stop­pe den Vm-ele­va­tor, der har præ­get na­tio­nen i et tiår. Men Østrig skal over et nedryk­nings­kom­pleks, og det kan bli­ve van­ske­ligt nok i sig selv.

Vi når kvart­fi­na­ler­ne 17. maj, og her er det char­me­ren­de ved Vm-tur­ne­rin­gen, at ”alt kan ske”. En of­f­day kan ko­ste en sejr for fa­vo­rit­ter­ne, en må­l­mand­s­præ­sta­tion kan vin­de en kamp for un­der­hund­e­ne. Man­ge af hol­de­ne vil på det tids­punkt væ­re så jævn­byr­di­ge, at vi er ude i re­gu­læ­re fifty-fiftykam­pe.

Her læg­ger vi ho­ve­d­et på blok­ken og tip­per på en fi­na­le mel­lem Ca­na­da og Sve­ri­ge 20. maj i Roy­al Are­na. En ren drøm­me­fi­na­le. For ar­ran­gø­rer­ne, de sven­ske fans, dan­sker­ne med bil­let og ho­ck­ey-fe­in­s­ch­me­ke­re.

Men først: Lad fe­sten be­gyn­de!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.