Lem­pe­de reg­ler skal fyl­de de tom­me sen­ge­plad­ser i psy­ki­a­tri­en

Po­li­ti­ker­ne vil let­te reg­ler­ne, så pa­tien­ter­ne f.eks. ik­ke nød­ven­dig­vis skal væ­re til akut fa­re for an­dre for at få en af 150 sær­li­ge plad­ser.

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND - TEA KROGH SØRENSEN tea.krogh@jp.dk

Kun et halvt år ef­ter de før­ste af de 150 sær­li­ge plad­ser i psy­ki­a­tri­en blev op­ret­tet, vil re­ge­rin­gen nu æn­dre reg­ler­ne for, hvil­ke pa­tien­ter der kan få de om­dis­ku­te­re­de sen­ge­plad­ser.

Det sker, for­di 45 af de før­ste 79 sær­li­ge plad­ser fort­sat står tom­me. Frem­over skal vi­si­ta­tions­reg­ler­ne lem­pes, ly­der det fra Sund­heds­og Æl­dre­mi­ni­ste­ri­et samt Bør­ne- og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et, som der­med er­ken­der, at de seks kri­te­ri­er for at bli­ve vi­si­te­ret til en af plad­ser­ne må­l­ret­tet svært sy­ge, udadre­a­ge­ren­de og of­te mis­bru­gen­de bor­ge­re, er så skrap­pe, at det er van­ske­ligt for kom­mu­ner­ne at fin­de pa­tien­ter, som op­fyl­der samt­li­ge kri­te­ri­er. Som Jyl­lands-po­sten tid­li­ge­re har be­skre­vet, står om­kring halv­de­len af de dy­re plad­ser tom­me, alt imens der mang­ler sen­ge­plad­ser i ho­spi­talspsy­ki­a­tri­en.

»Det kan hver­ken de psy­ki­a­tri­ske pa­tien­ter el­ler med- ar­bej­de­re på bo­ste­der, hvor pa­tien­ter­ne ik­ke kan rum­mes, væ­re tjent med. De sær­li­ge plad­ser skul­le og­så af­hjæl­pe et akut pro­blem, hvor me­d­ar­bej­de­re på tragisk vis er ble­vet slå­et ihjel på de­res job, for­di bor­ger­ne ik­ke har få­et et stærkt nok psy­ki­a­trisk til­bud,« si­ger sund­heds­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V).

Hun hen­vi­ser til, at en af år­sa­ger­ne til, at plad­ser­ne ik­ke bli­ver brugt, er, at kri­te­ri­er­ne er ble­vet for snæv­re.

»Der­for må vi let­te kri­te­ri­er­ne, så kom­mu­ner­ne nem­me­re kan hen­vi­se de bor­ge­re, der har be­hov for en sta­bil psy­ki­a­trisk og re­ha­bi­li­te­ren­de ind­sats,« ly­der det fra El­len Tra­ne Nør­by.

Ik­ke akut far­lig

Hun læg­ger op til, at pa­tien­ter­ne ik­ke læn­ge­re be­hø­ver at op­fyl­de al­le seks kri­te­ri­er for at kom­me i be­tragt­ning, men kan nø­jes med i alt fi­re af de seks kri­te­ri­er.

Sam­ti­dig vil man let­te på bl.a. far­lig­heds­kri­te­ri­et. Frem­over er det ik­ke kun pa­tien­ter, der er akut til fa­re for an­dre, som kan kom­me i be­tragt­ning, men og­så pa­tien­ter, som ri­si­ke­rer at bli­ve til fa­re for an­dre.

På til­sva­ren­de vis skal det frem­over ik­ke læn­ge­re væ­re et krav, at pa­tien­ten har en psy­ki­a­trisk di­ag­no­se – og­så pa­tien­ter, som »for­modes at ha­ve en svær psy­kisk li­del­se«, skal man kun­ne vi­si­te­re. F.eks. kan der væ­re ta­le om pa­tien­ter, som end­nu ik­ke er ud­redt og har få­et stil­let en di­ag­no­se.

El­len Tra­ne Nør­by af­vi­ser, at de lem­pe­de krav in­de­bæ­rer en ri­si­ko for, at de sær­li­ge plad­ser frem­over fyl­des af men­ne­sker uden svær psy­kisk syg­dom og udadre­a­ge­ren­de ad­færd.

»Det, jeg hø­rer, er, at vi har en grup­pe men­ne­sker, der har le­vet nog­le me­get om­tum­le­de liv, som der­for ik­ke er ble­vet ud­redt og ik­ke har en di­ag­no­se på pa­pi­ret. Men hvor de fag­pro­fes­sio­nel­le ik­ke er i tvivl om, at der er en psy­kisk syg­dom, der kræ­ver be­hand­ling. På grund af de nu­væ­ren­de kri­te­ri­er kan de ik­ke hen­vi­ses, selv om de fak­tisk har brug for det­te til­bud. Det er én af de ting, vi skal æn­dre på,« si­ger mi­ni­ste­ren.

Nik­ker ja

Hun læg­ger og­så op til frem­over at gi­ve re­gio­ner­ne – i prak­sis de psy­ki­a­tri­ske over­læ­ger – mu­lig­hed for at ud­pe­ge pa­tien­ter, som kan ha­ve gavn af til­bud­det. I dag er det kun kom­mu­ne­ren, der kan indstil­le pa­tien­ter­ne til de sær­li­ge plad­ser.

Selv om Dansk Fol­ke­par­ti al­drig har væ­ret varm for­ta­ler for de 150 sær­li­ge plad­ser, nik­ker sund­heds­ord­fø­rer Li­se­lott Blixt ja til for- sla­get om nye vi­si­ta­tions­krav.

»Vi er i ord­fø­rer­grup­pen ble­vet eni­ge om, at man ik­ke be­hø­ver at op­fyl­de al­le kri­te­ri­er­ne for at få en af plad­ser­ne. Der er sim­pelt­hen for man­ge og for stram­me reg­ler,« si­ger Li­se­lott Blixt.

Al­ler­helst så hun en op­pri­o­ri­te­ring af psy­ki­a­tri­ens sen­ge­plad­ser og af den spe­ci­a­li­se­re­de psy­ki­a­tri.

»De sær­li­ge plad­ser var et kom­pro­mis. Men nu prø­ver vi med de nye vi­si­ta­tions­reg­ler. Jeg hå­ber, det bli­ver bed­re. El­lers bli­ver vi nødt til at se på, om vi skal om­læg­ge det he­le,« si­ger Li­se­lott Blixt.

Hos på­rø­ren­de- og pa­tien­tor­ga­ni­sa­tio­nen Bed­re Psy­ki­a­tri me­ner ge­ne­ral­di­rek­tør Thor­ste­in Theil­gaard, at for­sla­get om æn­dre­de vi­si­ta­tions­reg­ler så kort tid ef­ter etab­le­ring vid­ner om, at po­li­ti­ker­ne har strik­ket den for­ker­te løs­ning sam­men med de 150 sær­li­ge plad­ser.

»Så bør man ta­ge den ful­de og he­le kon­se­kvens og gen­tæn­ke det he­le. At lap­pe på en for­kert mo­del kom­mer der sjæl­dent no­get for­nuf­tigt ud af,« si­ger Thor­ste­in Theil­gaard.

Han fo­re­slår, at po­li­ti­ker­ne tæn­ker de 150 sær­li­ge plad­ser sam­men med psy­ki­a­tri­hand­le­pla­nens nye in­ten­si­ve plad­ser i ho­spi­talspsy­ki­a­tri­en.

ARKIVFOTO: JOACHIM LADEFOGED

På af­de­ling S1 i Re­gions­psy­ki­a­tri­en Midt i Vi­borg står ho­ved­par­ten af de 14 sen­ge på den sær­li­ge psy­ki­a­tri­ske af­de­ling le­di­ge. Det sam­me pro­blem har man man­ge an­dre ste­der i lan­det. Nu vil re­ge­rin­gen æn­dre vi­si­ta­tions­kra­ve­ne for at fyl­de plad­ser­ne. På bil­le­det fy­si­o­te­ra­pe­ut Sel­ma Jo­han­sen og so­ci­al­pæ­da­gog Keld Hart­vegsen fra af­de­ling S1 i Vi­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.