DE SÆR­LI­GE PLAD­SER

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND -

In­den ud­gan­gen af 2018 skal i alt 150 sær­li­ge psy­ki­a­tri­ske plad­ser på land­s­plan væ­re klar til brug. Til­ta­get blev be­slut­tet po­li­tisk som en re­ak­tion på en ræk­ke drab på me­d­ar­bej­de­re på so­ci­alp­sy­ki­a­tri­ske bo­ste­der be­gå­et af psy­kisk sy­ge be­bo­e­re.

Kom­mu­ner kan i dag indstil­le bor­ge­re til en plads, hvor­ef­ter et vi­si­ta­tions­forum vur­de­rer, om pa­tien­ten kan og skal ind­læg­ges. Til­bud­det er fri­vil­ligt.

I dag kan der vi­si­te­res til op­hold på en af de sær­li­ge plad­ser, hvis seks kri­te­ri­er om bl.a. far­lig­hed, psy­kisk li­del­se, so­ci­a­le pro­ble­mer, mis­brug etc. er op­fyldt. Re­ge­rin­gen læg­ger op til, at kun fi­re af seks kri­te­ri­er skal op­fyl­des, og at fle­re lem­pes, så det f.eks. ik­ke er et krav, at pa­tien­ten er til »nær­lig­gen­de og væ­sent­lig« fa­re for an­dre, men blot kan væ­re »i ri­si­ko for at bli­ve til fa­re for an­dre«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.