Mi­ni­ster vil stil­le fra­vær­stal til skue

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND -

Gym­na­si­er: Fra­væ­ret på de gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser er alt for højt, me­ner un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA). Frem­over skal gym­na­si­er­ne der­for læg­ge tal for ele­ver­nes fra­vær frem. Og de skal og­så fast­sæt­te et må­l­tal for, hvor de ger­ne vil ha­ve de­res fra­vær hen. Det frem­går af en ny be­kendt­gø­rel­se, som mi­ni­ste­ren har sendt ud til gym­na­si­er­ne.

»På nog­le ud­dan­nel­ses­ste­der er der op­stå­et en us­und kul­tur, hvor man sim­pelt­hen ik­ke ta­ger ud­dan­nel­sen al­vor­ligt nok. Det er li­ge præ­cis her, man skal sæt­te ind,« si­ger Ri­isa­ger.

Hun for­ven­ter, at sko­ler­ne der­med bli­ver nødt til at for­hol­de sig til de­res fra­vær, spe­ci­elt hvis det lig­ger over lands­gen­nem­snit­tet. Sko­ler­ne må så ta­ge stil­ling til, hvor­dan de vil få fra­væ­ret ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.