ROBOTLEVERING

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND -

Ro­bot­ten, som kan ud­brin­ge va­rer, kø­rer om­kring 6 km/t. og skal kø­re si­de om si­de med fod­gæn­ge­re på for­to­vet. Den er be­reg­net til kor­te­re tu­re på 2-3 km.

Stars­hip Te­ch­no­lo­gies, hvor Sky­pe-mil­lar­dæ­ren Ja­nus Fri­is er in­ve­stor, er et af de sel­ska­ber, som står bag de nye ro­bot­ter.

I test­pe­ri­o­den er der en per­son, som går nog­le me­ter bag ro­bot­ten og fjernsty­rer den. Men me­nin­gen er, at den selv skal kun­ne navi­ge­re og op­fø­re sig or­dent­ligt i tra­fik­ken. ne lig­ge hjem­me i so­fa­en og må­ske kø­be ind i det lo­ka­le su­per­mar­ked. Via en app på sin te­le­fon be­stil­ler man va­ske­pul­ver, hak­ket ok­se­kød, flå­e­de to­ma­ter og an­dre livs­nød­ven­dig­he­der, hvor- ef­ter va­rer­ne bli­ver pak­ket og sendt af­sted med en ro­bot. Når den an­kom­mer, lå­ser man ro­bot­ten op med en ko­de.

Sto­re for­an­drin­ger

Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Jens Juul Ni­el­sen, Coop, der står bag Ir­ma, Kvi­ck­ly, Su­per­brugs­en og Fak­ta, kan godt fo­re­stil­le sig, at det sce­na­rie bli­ver vir­ke­lig­hed, uden at Coop dog p.t. har ak­tu­el­le pla­ner i den ret­ning.

»Vi kom­mer nok ik­ke til at se ro­bot­ter le­ve­re dag­lig­va­rer in­den for de næ­ste par år, men der bli­ver eks­pe­ri­men­te­ret med det her, og det er be­stemt sand­syn­ligt, at det kom­mer in­den for en år­ræk­ke. Den må­de, som vi kø­ber ind på, er un­der ha­stig for­an­dring, så det kan se me­get an­der­le­des ud om 10 år,« si­ger han.

Jens Juul Ni­el­sen pe­ger på fle­re om­rå­der, hvor vo­res ind­købsva­ner er un­der for­an­dring:

Vi kø­ber me­re og me­re on­li­ne – og det gæl­der og­så dag­lig­va­rer, hvor Coop de se­ne­ste år har op­le­vet en vækst i sal­get på 50 pct. fra år til år. Vi scan­ner i sti­gen­de grad selv vo­res va­rer i su­per­mar­ke­det – og går uden om kas­se­kø­en. Vi bru­ger de tryk­te til­bud­sa­vi­ser min­dre og min­dre. Ny tek­no­lo­gi og en ny ge­ne­ra­tion af un­ge er på vej.

»Vi kom­mer til at se me­get sto­re for­an­drin­ger de næ­ste år. Ja, det er nok kun vo­res fan­ta­si, der sæt­ter græn­sen,« si­ger Jens Juul Ni­el­sen.

Frem­tids­for­sker Jes­per Bo Jen­sen er enig i, at ro­bot­ter kan bli­ve en del af ud­bring­nin­gen af va­rer:

»Men det helt af­gø­ren­de er pri­sen. Ko­ster det for me­get, vil vi ik­ke ha­ve det. An­dre ste­der i ver­den går man ik­ke så me­get op i pri­sen, men i Dan­mark sy­nes vi ik­ke, at det er fedt, hvis det ko­ster 200 kr. at få bragt va­rer ud.«

Spæn­den­de per­spek­tiv

Idéen bli­ver po­si­tivt mod­ta­get af an­dre par­ti­er.

»Det er et spæn­den­de per­spek­tiv, hvis man på en kli­ma­ven­lig må­de kan brin­ge va­rer ud. Vi vil kig­ge po­si­tivt på det, og i hø­rings­fa­sen skal vi ha­ve ek­stra fo­kus på sik­ker­he­den,« si­ger trans­port­ord­fø­rer Ras­mus Pre­hn (S), som bak­kes op af An­dreas Ste­en­berg (R):

»Det er helt klart en god idé, som vil gø­re li­vet nem­me­re for man­ge æl­dre bor­ge­re, som har brug for at få mad og me­di­cin bragt ud.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.