Kampag­ne skal bry­de ta­bu for kro­nisk sy­ge un­ge

Det er ik­ke sjæl­dent, at un­ge ram­mes af kro­nisk syg­dom, men det bli­ver sjæl­dent ita­le­sat. Det skal kampag­nen #Sygtung æn­dre på.

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND - IDA DENGSØE Ida.dengso­ee@jp.dk

Det kan væ­re en­somt og ta­bu­belagt at væ­re ung og li­de af en kro­nisk syg­dom.

Ik­ke de­sto min­dre er det hver­dag for om­kring hvert sjet­te barn un­der 16 år, der iføl­ge Pa­tient­for­e­nin­gens tal fra 2017 li­der af en kro­nisk el­ler lang­va­rig syg­dom.

Det har nu få­et Ung­dom­mens Rø­de Kors til at la­ve kampag­nen #Sygtung, hvor 30 kro­nisk sy­ge un­ge er gå­et sam­men med de tre po­pu­læ­re in­flu­en­cers Lak­se­ryt­te­ren, Astrid Ol­sen og Jo­han Jen­sen, der med de­res ka­na­ler på so­ci­a­le me­di­er når ud til i alt 1,5 mio. un­ge dan­ske­re. Det skri­ver TV 2.

En in­flu­en­cer er en per­son, som bru­ger sin po­pu­la­ri­tet på so­ci­a­le me­di­er til at mar­keds­fø­re pro­duk­ter for an­dre.

»Vi kan ik­ke flyt­te un­ge men­ne­skers for­dom­me og hold­nin­ger gen­nem tv-re­k­la­mer el­ler fly­ers. Det skal ske gen­nem so­ci­a­le me­di­er i dag, og der har in­flu­en­cers en kæm­pe må­l­grup­pe. Den un­ge ge­ne­ra­tion skal væ­re bed­re end de­res for­æl­dre til at ta­le om ta­bu­er,« si­ger Tro­els Boldt Rø­mer, for­mand for Ung­dom­mens Rø­de Kors.

Den op­fat­tel­se de­ler den 17-åri­ge Nan­na Smi­strup, der selv har kro­ni­ske smer­ter i fød­der og ha­le­ben, og som er en af front­fi­gu­rer­ne i den nye kampag­ne:

»Un­ge ser me­get op til in­flu­en­cers, og de har en stør­re stem­me og en stør­re plat­form. Nu gi­ver de os et lil­le styk­ke af den plat­form at stå på,« si­ger hun.

Fjernstu­die fra sen­gen

I seks år har hun væ­ret pla­get af smer­ter, og det har med­ført, at hun i dag må stu­de­re HF fjernstu­die og lig­ge ned i op til 22 af døg­nets ti­mer.

»Der er ik­ke så man­ge, der hø­rer om os kro­nisk sy­ge, så jeg hå­ber, vi bli­ver me­re syn­li­ge med kampag­nen. Der er man­ge psy­ki­ske di­ag­no­ser, der ik­ke læn­ge­re er så ta­bu­belag­te. Nu er det på ti­de, der og­så kom­mer fo­kus på de fy­si­ske syg­dom­me,« si­ger hun.

Kampag­nen skal dog ik­ke kun fin­de sted di­gi­talt. Som led i den rej­ser 10 un­ge rundt med fo­re­stil­lin­gen ”Jeg er ik­ke min syg­dom”.

#Sygtung skal fort­sæt­te over ef­ter­å­ret og kom­mer i for­læn­gel­se af pro­gram­met Plads Til Li­vet.

Den sam­le­de ind­sats er si­den 2014 ble­vet støt­tet med 16 mio. kr. fra Eg­mont Fon­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.