Øl­telt­hel­te­nes tid ser ud til at lak­ke mod en­den

Søn­dag går Tys­klands ri­ge­ste stat til valg. Me­get ty­der på, at Mer­kel vil stå svæk­ket til­ba­ge, når stem­mer­ne er talt op man­dag.

Jyllands-Posten Søndag - - INTERNATIONAL - SOLVEIG GRAM JEN­SEN Jyl­lands-po­stens kor­re­spon­dent solveig.g. jen­sen@jp.dk

Publi­kum tæl­ler ned. Da ha­nen bli­ver ban­ket ind i tøn­den, åb­ner han for den, og ud fos­ser først skum, så øl.

Bay­erns mi­ni­ster­præ­si­dent, Mar­kus Sö­der, fyl­der det gi­gan­ti­ske glas.

Be­gej­strin­gen vil nær­mest in­gen en­de ta­ge.

I øl­tel­tet er den 51-åri­ge po­li­ti­ker i sit es. Her ved han, hvad der sæl­ger bil­let­ter. Og det har han og hans par­ti­fæl­ler, den kri­sten-so­ci­a­le uni­on – CSU – skaf­fet sig so­li­de fler­tal på i et halvt år­hund­re­de.

»CSU la­der som om, det er dem, der har op­fun­det Bay­ern,« me­ner den bay­er­ske jour­na­list og for­fat­ter, Clau­di­us Seidl.

Men den ud­ga­ve af sand­he­den kø­ber sta­dig fær­re væl­ge­re. Ved val­get i del­sta­ten Bay­ern søn­dag er CSU spå­et blot 33 pct. af stem­mer­ne – Det er over 14 pct. min­dre end ved sid­ste valg. Så lavt har par­ti­et ik­ke lig­get i 60 år. Hol­der det stik, er det ik­ke kun en æra, der slut­ter i Bay­ern, det er og­så he­le det ty­ske po­li­ti­ske land­skab, der står til en hi­sto­risk om­møb­le­ring.

Svæk­ker Mer­kel

Der er fle­re år­sa­ger til, at det svæk­ke­de CSU ram­mer ud over Bay­ern.

Hidtil har par­tiets stærkt do­mi­ne­ren­de po­si­tion i Bay­ern, lan­dets stør­ste, ri­ge­ste og fi­nan­si­elt mest sta­bi­le del­stat, be­ty­det, at det og­så ve­je­de tungt i Berlin og om­egn. Pri­mært selv­føl­ge­lig tak­ket væ­re det tæt­te sam­ar­bej­de med søster­par­ti­et CDU – kans­ler An­gela Mer­kels par­ti.

Men hvis CSU ik­ke læn­ge­re kan møn­stre et ab­so­lut fler­tal, mi­ster det sin vægt på na­tio­nalt ni­veau, vur­de­rer po­li­to­lo­gen Wer­ner Patzelt, der selv er ind­født bay­rer:

»Det bli­ver til et helt nor­malt tysk re­gio­nal­par­ti.«

Og der­med ri­si­ke­rer CDU – kans­ler An­gela Mer­kels par­ti – og­så at mi­ste stem­mer, for­ud­ser Patzelt.

»Man­ge uden for Bay­ern har stemt på CDU, selv om par­ti­et lig­ger for langt til ven­stre for dem. Men så har de tænkt, at så vil­le CSU hol­de CDU på en for­nuf­tig kurs.«

Po­li­to­lo­gen me­ner, det kan ko­ste CDU op mod 10 pct. af stem­mer­ne ved næ­ste valg.

Hul i bol­vær­ket

Det sto­re spørgs­mål er nu, hvem bay­rer­ne så stem­mer på. Til en start står par­ti­et De Grøn­ne til he­le 18 pct. Det mil­jø­ven­li­ge og på al­le må­der mo­der­ne par­ti er CSU’S lo­gi­ske ær­kefjen­de. Ik­ke de­sto min­dre kan en fa­mi­lie i Bay­ern sag­tens rum­me væl­ge­re fra beg­ge par­ti­er.

De stem­mer, som gør ondt på CSU, er dem, der går til det ind­van­drer­kri­ti­ske par­ti Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland (AFD). Iføl­ge de fle­ste me­nings­må­lin­ger vil ca. 11. af væl­ger­ne sæt­te kryds ud for par­ti­et.

Igen er der ta­le om en bom­be på to ni­veau­er. For CSU er det en ka­ta­stro­fe, for­di par­tiets grund­læg­ger, Franz Jo­sef Strauss har ud­talt, at der ik­ke må væ­re no­get de­mo­kra­tisk le­gi­ti­me­ret par­ti til høj­re for de to søster­par­ti­er. Idéen var ik­ke kun magt­po­li­tisk smart, men og­så et for­søg på, med den ty­ske hi­sto­rie in men­te, at for­hin­dre yder­ligt­gå­en­de høj­re­fløjs­par­ti­er i at bli­ve re­præ­sen­te­ret.

Nu er der hul i di­get, og – her er så an­den del af bom­ben – fryg­ten er, at det bli­ver umå­de­ligt svært at stop­pe det igen. Ef­ter på søn­dag vil Bay­ern væ­re den 15. land­dag ud af 16, hvor AFD er re­præ­sen­te­ret. In­tet ty­der på, at par­ti­et ik­ke snup­per sin sid­ste skalp, når der er valg i Hes­sen om to uger, vur­de­rer Patzelt:

»Det her er af­slut­nin­gen på Afd’s op­stig­ning til et na­tio­nalt re­præ­sen­te­ret par­ti, der for­ment­lig vil ved­bli­ve at væ­re det.«

Mi­gran­ter og flygt­nin­ge

Skal man fin­de år­sa­gen til, hvor­for det går til­ba­ge for CSU, skal man bå­de se mod Berlin og Mün­chen. Na­tio­nalt er val­get i Bay­ern »end­nu en af­stem­ning om re­ge­rin­gens flygt­nin­gepo­li­tik,« for­kla­rer Patzelt:

»Samt­li­ge valg, som AFD har vun­det, og CDU har tabt, har væ­ret et vig­tigt sig­nal om, at væl­ger­ne øn­sker en an­den mi­gra­tions­po­li­tik. Men CDU har al­tid af­vist det.«

Og der­med har man in­di­rek­te la­det CSU i stik­ken, vur­de­rer po­li­to­lo­gen. For hvor­dan kan CSU sid­de i øl­tel­tet og på­stå, at man fø­rer en skrap ind­van­drer­po­li­tik, når po­li­tik­ken i Berlin ik­ke skær­pes li­ge så me­get, som CSU lover det?

Kon­flik­ten er de se­ne­ste par må­ne­der me­re el­ler min­dre ble­vet ud­spil­let for åben skærm i form af skæn­de­ri­er mel­lem kans­le­ren og hen­des in­den­rigs­mi­ni­ster, Horst Se­e­ho­fer, der er for­mand for CSU. Hver gang har kans­le­ren for­må­et at dys­se storm­lø­bet ned, så Se­e­ho­fer ef­ter­hån­den frem­står som en teg­ne­se­ri­e­fi­gur nær­me­re end en se­ri­øs po­li­ti­ker.

Kni­ven i ryg­gen

Men Mer­kel har og­så haft let­te­re spil end hidtil. Se­e­ho­fer har nem­lig stå­et gan­ske ale­ne i de vig­tig­ste du­el­ler. Selv om om man in­ter­nt i CSU hav­de af­talt, at man vil­le kæm­pe for at få skær­pet mi­gra­tions­po­li­tik­ken på na­tio­nalt ni­veau i god tid før val­get, skif­te­de mi­ni­ster­præ­si­dent Mar­kus Sö­der spor un­der­vejs.

Det hæn­ger ik­ke mindst sam­men med to tak­ti­ske ud­spil, der så ud til at skræm­me mid­ter­væl­ger­ne væk. Det før­ste gik ud på at kræ­ve, at der skul­le hæn­ges krist­ne kors op i ind­gan­gen til al­le of­fent­li­ge byg­nin­ger i Bay­ern. Selv den ty­ske kar­di­nal Re­in­hard Marx tog af­stand fra idéen og kald­te den for spal-

FO­TO: ARMIN WEIGEL/AP

Man kan ik­ke væ­re Bay­erns mi­ni­ster­præ­si­dent uden at drik­ke øl. Der­for ser man jævn­ligt Mar­kus Sö­der med et af de sto­re ølkrus for mun­den. Egent­lig kan han dog bedst ba­re li­de vand uden brus og co­la light.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.