Bay­ern

Jyllands-Posten Søndag - - INTERNATIONAL -

Bay­ern er Tys­klands æld­ste del­stat. Med si­ne 70.550 km2 er den og­så den stør­ste af Tys­klands 16 del­sta­ter.

Den syd­li­ge stat er des­u­den Tys­klands ri­ge­ste. I øje­blik­ket lig­ger ar­bejds­løs­he­den un­der 3 pct.

Det kri­sten-de­mo­kra­ti­ske par­ti CSU har re­ge­ret Bay­ern i 70 år – næ­sten al­tid ale­ne.

CSU ud­gør sam­men med søster­par­ti­et CDU og det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske SPD den ty­ske for­bunds­re­ge­ring.

Bay­ern går til valg den 14. ok­to­ber. ten­de, for­di, ar­gu­men­te­re­de kar­di­na­len, der i den plud­se­li­ge frem­hæ­vel­se af kri­sten­dom­men og­så lå en af­stand­ta­gen fra is­lam.

Den an­den var bru­gen af or­det asyl­turis­me. Sö­der end­te med at und­skyld­te for at ha­ve brugt det.

For pro­te­stan­tisk

I det he­le ta­get, vur­de­rer Clau­di­us Seidl, for­står den pro­te­stan­ti­ske Sö­der sig ik­ke på Bay­ern og dens ka­tol­ske kul­tur, ly­der det.

»Ka­tolsk kul­tur er af­vis­nin­gen af al­le for­mer for bog­sta­ve­lig­hed. Man si­ger det ene og me­ner no­get an­det,« fort­sæt­ter for­fat­te­ren og ud­dy­ber, at det hand­ler om iro­ni, og det for­står til­hø­rer­ne tak­ket væ­ret an­sigts­ud­tryk­ket, ge­sti­ku­la­tio­ner­ne og kon­tek­sten. Den kunst me­strer Sö­der ik­ke:

»Han si­ger no­get og me­ner det. Det vir­ker for tvun­get og for re­strik­tivt.«

Og når så Sö­der rent fak­tisk skif­ter hold­ning, som med or­det asyl­turis­me, gør han det i mod­sæt­ning til Se­e­ho­fer uden så­dan et char­me­ren­de grin og en ”dob­belt­ty­dig sæt­ning”. I ste­det si­ger han helt al­vor­ligt, hvad han me­ner. Og så tæn­ker folk »Ja­men, hvad er han da for en?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.