Dan­mark blandt de hår­dest ram­te ved ”no de­al”-bre­xit

Et ”no de­al”-bre­xit med­fø­rer told, kon­trol ved græn­ser­ne, bu­reau­kra­ti og ka­os i for­hol­det til vo­res fjer­de­stør­ste han­dels­part­ner, Stor­bri­tan­ni­en. Bå­de en bri­tisk kil­de og uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen (LA) for­ud­ser pro­ble­mer. He­le Eu­ro­pa for­be­re­der si

Jyllands-Posten Søndag - - INTERNATIONAL - MADS BONDE BROBERG Jyl­lands-po­stens kor­re­spon­dent MARIE LOUISE ALBERS In­ter­na­tio­nal kor­re­spon­dent JØRGEN ULLERUP Jyl­lands-po­stens kor­re­spon­dent mads.bonde@jp.dk marie.l.albers@jp.dk jor­gen.ullerup@jp.dk

Selv­føl­ge­lig bli­ver de eni­ge om en af­ta­le, Stor­bri­tan­ni­en og EU. Selv­føl­ge­lig gør de det, ly­der ho­ve­d­a­na­ly­sen om bre­xit.

Men hvad nu hvis de ik­ke gør? Som­me­ti­der er det jo ba­re umu­ligt at enes.

Den ri­si­ko er nu så til­pas stor, at re­ge­rin­ger over he­le Eu­ro­pa med sti­gen­de in­ten­si­tet for­be­re­der sig til det ka­os, der i så fald bry­der ud i marts næ­ste år med gi­gan­ti­ske kø­er af last­bi­ler og mu­lig­vis end­da nødslagt­nin­ger af får.

Og man skal ik­ke tro, at Dan­mark vil gå ram for­bi. Der vil bli­ve kon­se­kven­ser for bå­de er­hvervs­liv og øko­no­mi og, i me­re ab­strakt form, må­ske og­så for sik­ker­he­den, si­ger en cen­tralt pla­ce­ret bri­tisk re­ge­rings­kil­de til Jyl­lands-po­sten. Det sker for­ud for Eu-top­mø­det ons­dag og tors­dag i næ­ste uge, hvor med­lem­slan­de­ne skal for­sø­ge at bli­ve eni­ge om bre­xit.

Ved ”no de­al” (in­gen af­ta­le, red.) for­la­der bri­ter­ne ba­re EU den 29. marts næ­ste år uden no­gen af­ta­le om frem­ti­den. Alt, hvad der er op­byg­get gen­nem 46 års bri­tisk med­lem­skab af EU, for­svin­der på et split­se­kund, og Stor­bri­tan­ni­en får sta­tus som et til­fæl­digt afri- kansk, sy­da­me­ri­kansk el­ler asi­a­tisk land.

Stor­bri­tan­ni­en er Dan­marks fjer­de­stør­ste han­dels­part­ner, og der­for vil­le det kun­ne mær­kes, hvis im- og eks­port bli­ver me­re be­svær­ligt. I gi­vet fald skal det fo­re­gå ef­ter Ver­dens­han­delsor­ga­ni­sa­tio­nens reg­ler, og det be­ty­der bå­de told og me­re pa­pir­ar­bej­de, end man har i dag med EU’S in­dre mar­ked. Iføl­ge et svensk esti­mat kan bu­reau­kra­ti­et gø­re en han­del 3 pct. dy­re­re, ud­over sel­ve told­ge­by­ret.

Bri­tisk be­kym­ring

Og det kan bli­ve svært over­ho­ve­det at få trans­por­te­ret va­rer­ne, for med ”no de­al” for­svin­der og­så en plan­lagt over­gangs­pe­ri­o­de på små to år, hvor man kun­ne få styr på al­le bre­xit­de­tal­jer­ne, her­un­der op­byg­ge en smi­dig told­kon­trol. En af de bri­ti­ske nød­pla­ner er at om­dan­ne en vig­tig mo­tor­vej til én stor par­ke­rings­plads for al­le de last­bi­ler, der ven­ter på at kom­me gen­nem kon­trol­len ved Den En­gel­ske Ka­nal.

I bri­tisk pres­se er der sto­re be­kym­rin­ger for, om re­ge­rin­gen nu og­så er klar til ”no de­al”, og hver­ken til ci­tat el­ler ano­nymt vil bri­ti­ske re­ge­rings­re­præ­sen­tan­ter ga­ran­te­re, at det kom­mer til gli­de. Et af pro­ble­mer­ne er net­op, at man på re­kord­tid skal la­ve en græn­se­kon­trol, der kan hånd­te­re tu­sind­vis af last­bi­ler dag­ligt. Så det er ik­ke, for­di bri­ter­ne strå­ler af selv­til­lid, når det kom­mer til ”no de­al”. Det ses sna­re­re som no­get, som man i gi­vet fald ba­re må kom­me igen­nem.

Den cen­tralt pla­ce­re­de re­ge­rings­kil­de min­der ele­gant om, at Dan­mark eks­por­te­rer me­re til Stor­bri­tan­ni­en end om­vendt.

Det er rig­tigt nok. Vi eks­por­te­re­de sid­ste år va­rer for ca. 50 mia. kr. til bri­ter­ne, men im­por­te­re­de kun for 23 mia. kr. iføl­ge tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Alt­så en ”ge­vinst” på 27 mia. kr. til Dan­mark. På han­del med tje­ne­ster har bri­ter­ne til gen­gæld en ”ge­vinst” på ca. 20 mia. kr., men tje­ne­ster ram­mes ik­ke af last­bil­kø­er på sam­me må­de som fy­si­ske va­rer.

Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond har ud­reg­net, at ”no de­al” vil ram­me Dan­mark med, hvad der sva­rer til i alt 1 pct. af bnp over de kom­men­de år. Det over­gås kun af Stor­bri­tan­ni­en selv (3,9 pct.), Ir­land (3,8 pct.) og Hol­land (1,1 pct.). Al­le an­dre Eu-lan­de ram­mes mil­de­re, ek­sem­pel­vis er smæk­ket til Tys­kland kun halvt så stort som til Dan­mark.

Ik­ke en trus­sel

Med bre­xit får bri­ter­ne fuld kon­trol over de­res far­van­de, hvor dan­ske kut­te­re i dag hen­ter cir­ka 40 pct. af de­res fang­ster. I en hvid­bog har bri­ter­ne be­skre­vet, at an­dre lan­de sta­dig kan få en vis ad­gang til bri­ti­ske fisk ef­ter bre­xit, men de pla­ner vil ry­ge »ud af vin­du­et« ved ”no de­al”, si­ger den bri­ti­ske re­ge­rings­kil­de.

Atom­mag­ten Stor­bri­tan­ni­en har et stort for­svars­bud­get, fast plads i FN’S sik­ker­heds­råd, agent­tje­ne­ster i ver­den­se­li­ten mv. og er der­med en vig­tig del af Ve­stens sik­ker­hed. Men hvor­dan vil­le det ik­ke se ud over for Rusland og an­dre tru­en­de ak­tø­rer, hvis EU og Stor­bri­tan­ni­en ik­ke en­gang kan fin­de ud af at la­ve en bre­xi­taf­ta­le, spør­ger kil­den, som jo har en in­ter­es­se i, at man og­så i EU for­står, at der er kon­se­kven­ser ved ”no de­al”.

Den bri­ti­ske fi­nans­mi­ni­ster, Phi­lip Ham­mond, har tid­li­ge­re an­ty­det, at Stor­bri­tan­ni­en ef­ter bre­xit kun­ne bli­ve om­dan­net til et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt er­hvervs­pa­ra­dis med la­ve skat­ter og go­de be­tin­gel­ser li­ge ved si­den af EU. Re­ge­rings­kil­den si­ger, at det ik­ke skal for­stås som en »trus­sel«, men som en for­kla­ring af »kon­se­kven­ser­ne«. Bri­ter­ne vil væ­re nødt til at gø­re no­get pga. det øko­no­mi­ske chok, som ”no de-

Har det mest om­fat­ten­de sæt af nød­pla­ner, her­un­der at gø­re den sto­re M26-mo­tor­vej til en gi­gan­tisk af­lang par­ke­rings­plads for last­bi­ler, der ven­ter på at kom­me med fær­ger­ne fra Dover over Den En­gel­ske Ka­nal, og at nedslag­te får i stort tal, for­di de pga. ka­os ved f.eks. Dover ik­ke kan kom­me til slag­te­ri­er­ne i Eu­ro­pa i ti­de. An­tal­let af nye tol­de­re og kon­trol­lan­ter er uvist; tol­der­nes fag­for­e­ning si­ger, at der be­hø­ves op til 5.000 ek­stra. Ud­over bri­ter­ne selv ram­mes irer­ne hår­dest af et ”no de­al”bre­xit, som kan med­fø­re tab af 50.000 job. Der skal an­sæt­tes op til 1.000 nye tol­de­re og ve­te­ri­nær­kon­trol­lø­rer, og der har væ­ret ta­le om en ny fær­ge­ru­te di­rek­te fra Ir­land til kon­ti­nen­tet for at und­gå be­svæ­ret med at skul­le gen­nem ik­ke-eu-lan­det Stor­bri­tan­ni­en. En irsk oste­pro­du­cent er i færd med at op­byg­ge et stort la­ger af ched­dar i Stor­bri­tan­ni­en, så kun­der­ne kan få ost, selv i til­fæl­de af bre­xit-ka­os.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.