Hæ­ren mang­ler re­k­rut­ter – de un­ge er for fe­de

Jyllands-Posten Søndag - - INTERNATIONAL -

USA: Et nyt stu­die vi­ser, at næ­sten en tred­je­del af al­le un­ge ame­ri­ka­ne­re nu er for tyk­ke til at kun­ne bli­ve en del af mi­li­tæ­ret. Rap­por­ten er be­kym­ren­de læs­ning for Pen­ta­gon, der i for­vej­en har pro­ble­mer med at re­k­rut­te­re. I sid­ste må­ned op­ly­ste den ame­ri­kan­ske hær, at den i år ik­ke kom­mer til at til­træk­ke 76.500 nye re­k­rut­ter, som el­lers var mål­sæt­nin­gen for

2018. Der mang­ler 6.500 sol­da­ter. Det er før­ste gang si­den 2005, at det ik­ke er lyk­ke­des at le­ve op til må­let. Ud over fed­me er narko­mis­brug og mang­len­de ud­dan­nel­se år­sa­ger til, at man­ge un­ge bli­ver kas­se­ret som sol­da­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.