Bar­net fan­get i vin­den

Al­ber­te Win­dings barn­dom­se­rin­drin­ger er smuk­ke og van­vit­tigt ved­kom­men­de.

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR - AL­BER­TE WIN­DING KATRINE SOM­MER BOYSEN kul­tur@jp.dk

ERINDRINGER

KA­STE­VIND – ERINDRINGSGLIMT FRA EN BARN­DOM

144 si­der, 249,95 kr.

Ro­si­nan­te Al­ber­te Win­ding har en af den slags stem­mer, som man uund­gå­e­ligt bli­ver be­væ­get af. Må­den hvor­på hen­des stem­me om­fav­ner or­de­ne i utal­li­ge bør­ne­bal­la­der væk­ker min­der om barn­dom og ram­mer en sær­lig stem­ning, der på én gang er ro­bust og skrø­be­lig, let og melan­kolsk, uskyl­dig og alt for be­vidst.

Al­ber­te Win­ding el­ler slet og ret Al­ber­te, som de fle­ste jo vil ken­de hen­de som, har nu skre­vet en erin­drings­bog, der er li­ge så smuk og ram­mer li­ge så rent som hen­des san­ge. Det fi­ne­ste ved den er, at den mod­sat bro­der­par­ten af de erindringer el­ler selv­bi­o­gra­fi­ske skil­drin­ger, der ud­gi­ves, er for­ank­ret i den barn­dom, der skil­dres. Per­spek­ti­vet til­hø­rer den un­ge Al­ber­te, et barn og en ung pi­ge, der er så op­ta­get af at til­pas­se sig, at hun er tæt på at bli­ve fan­get af tit­lens ka­ste­vind og bli­ve slyn­get rundt som et løs­re­vet blad.

Al­ber­te Win­ding vok­se­de op med mo­de­ren Lulu Gau­gin og fa­de­ren Tho­mas Win­ding med en flok sø­sken­de med an­dre med­for­æl­dre. For­æl­dre­nes skils­mis­se, mo­de­rens selv­mord og flyt­nin­gen væk fra Kul­tur­kø­ben­havn til det øde Ærø for­mer den lil­le pi­ge, der er pris­gi­vet si­ne for­æl­dres valg. Alt for tid­ligt er hun over­ladt til sig selv og de over­vej­el­ser, der ik­ke får svar fra de voks­ne.

Gri­ben­de loy­a­li­tet

Tid­ligt læ­rer Al­ber­te Win­ding, at de per­son­li­ge er­fa­rin­ger og­så er hi­sto­ri­er; hi­sto­ri­er man for­tæl­ler vi­de­re, og som bli­ver bed­re og bed­re, jo me­re man py­n­ter på dem. På den må­de gør man en god hi­sto­rie me­re fæn­gen­de, men er­fa­rin­gen el­ler min­det for­sky­des og­så fra sit op­hav og bli­ver en py­n­tet fan­ta­si, som må­ske er sjove­re og me­re spæn­den­de, men som og­så på sin vis bli­ver en er­ken­del­se af, at vir­ke­lig­he­dens ver­sion ik­ke er helt god nok.

Al­ber­te Win­ding skri­ver med en gri­ben­de loy­a­li­tet over for det barn, hun var. Med øm­hed, for­stå­el­se og »Jeg har al­tid haft en fø­lel­se af, at der ik­ke var plads til mig«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.