Ed­dy er en bøs­se­karl

”Fær­dig med Ed­dy” på Bet­ty Nan­sen Te­a­tret er en hi­sto­rie om Ed­dy, der igen­nem sin op­vækst for­sø­ger at læ­re at le­ve med sin ho­mo­seksu­a­li­tet.

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR - BET­TY NAN­SEN TE­A­TRET MORTEN HEDE kul­tur@jp.dk

TEATER

FÆR­DIG MED ED­DY

Ef­ter ro­man af Édou­ard Lou­is Is­ce­ne­sæt­tel­se: An­na Bals­lev Sceno­gra­fi: Fre­de­rik­ke Da­lum Va­rig­hed: 1 ti­me og 15 mi­nut­ter Spil­ler til den 10. novem­ber på Edi­son Édou­ard Lou­is var kun 21 år, da han skrev sin selv­bi­o­gra­fi­ske ro­man ”Fær­dig med Ed­dy Bel­le­gu­eu­le” (2014), som hand­ler om hans op­vækst som ho­mo­seksu­el dreng i et ho­mo­fo­bi­sk un­der­klas­se­mil­jø i Nord­frank­rig. Nu sæt­tes den op som te­a­ter­mono­log på Bet­ty Nan­sen Te­a­trets an­neks­sce­ne Edi­son på Fre­de­riks­berg.

I rol­len som Ed­dy spil­ler Morten Hee An­der­sen med dren­get char­me og hu­mor. Han sva­jer lidt i hof­ter­ne, når han går, og han la­der ar­me­ne fe­je blidt igen­nem luf­ten. Hans fy­si­ske ka­rak­ter­træk, som bo­gen selv læg­ger op til, er af­dæm­pe­de, men dog ty­de­li­ge i ud­tryk­ket.

Ed­dy er ho­mo – el­ler svans el­ler bøs­se­karl, som det si­ges i fo­re­stil­lin­gen – og åb­nings­sce­nen for­tæl­ler os, at det er han stolt af. El­ler det er han ble­vet stolt af. I fo­re­stil­lin­gen føl­ger vi ham igen­nem hans barn­dom med en hårdt­slå­en­de, drik­fæl­dig far og en stor­ry­gen­de, ufor­stå­en­de mor, ind­til han i slut­nin­gen flyt­ter til stor­by­en for at stu­de­re.

Vi får uvæ­ger­ligt sym­pa­ti for Ed­dy, ik­ke mindst i kraft af Morten Hee An­der­sens om­end no­get over­klas­se­de po­rtræt­te­ring af ham. Og be­skri­vel­sen af Ed­dys kon­flikt­fyld­te op­vækst er so­le­klar, for­di for­læg­get af Édou­ard Lou­is er velskre­vet, replik­ker­ne er tro mod over­sæt­tel­sen af Ag­ne­te Dorph Stjer­n­felt, og for­mid­lin­gen af tek­sten er ren og ufor­styr­ret.

Be­ar­bej­del­sen til teater er af Si­mon K. Bo­berg i sam­ar­bej­de med in­struk­tø­ren An­na Bals­lev. Is­ce­ne­sæt­tel-

Ed­dy er ho­mo – el­ler svans el­ler bøs­se­karl, som det si­ges i fo­re­stil­lin­gen – og åb­nings­sce­nen for­tæl­ler os, at det er han stolt af.

FO­TO: CATRINE ZORN

Morten Hee An­der­sen er ale­ne på sce­nen, når han igen­nem 75 mi­nut­ter spil­ler ho­ved­per­so­nen Ed­dy Bel­le­gu­eu­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.