Et ty­pisk til­fæl­de

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT -

Man­ge ting var

let­te­re i gam­le da­ge, her­un­der at gen­ken­de en pam­per; det var no­get med en stor fag­for­e­nings­ma­ve, næ­ret af man­ge froko­ster og man­ge ba­je­re, en stor ci­gar, et stort kon­tor og al­tid me­re end én ræv bag øret. Det var, før vi al­le be­gynd­te at gå med skridt­tæl­ler, og den ty­pe er næ­sten ud­død nu. Selv fag­for­e­nings­for­mænd er slan­ke og ef­fek­ti­ve, en ny klas­se af men­ne­sker har sat sig for bor­den­den, f.eks. Al­ter­na­ti­vets Ni­ko Grün­feld, der fra­valg­te det vig­ti­ge job som be­skæf­ti­gel­ses­borg­me­ster, for­di han og par­ti­et så langt fo­re­trak den langt me­re ufor­plig­ten­de post som kul­tur­borg­me­ster.

Den er sym­bolsk, og det er vig­tigt. Grün­feld over­tog po­sten fra en Df’er, så der skul­le na­tur­lig­vis luf­tes kraf­tigt ud og møb­le­res helt om, her­un­der en spe­ci­al­de­sig­net

(det, som en gam­mel­dags magt­ha­ver vil­le ha­ve kaldt en di­van) til 10.000 kr., tre bor­de til 36.000 kr., lam­per for 11.485 kr. og et So­nos ly­dan­læg, for­me­delst 6.398 kr. Kon­to­ret skul­le nem­lig ik­ke ba­re væ­re et kon­tor, men et »mi­ni­kul­tur­hus« – som borg­meste­ren be­kendt­gjor­de på Fa­ce­book. Som ar­ki­tekt valg­te han en sø­ster til en tid­li­ge­re po­li­tisk chef i par­ti­et, så langt lig­ner pam­pe­ri­et den gam­mel­dags slags.

Men Ni­ko Grün­feld er

ik­ke gam­mel­dags, han er po­st­mo­der­ne og på man­ge må­der et ty­pisk til­fæl­de, hvad læ­se­re af dag­bla­det Bør­sen kun­ne for­vis­se sig om for nog­le må­ne­der si­den, da han blev bedt om at be­skri­ve sin per­fek­te we­e­kend. Det be­gynd­te med jub­len­de børn og pan­de­ka­ger: »Vi la­ver dem fra bun­den med øko­lo­gisk Aurion-mel fra Hjør­ring, et pift af ci­tronskal og fl­or­me­lis. Jeg drik­ker kaf­fe fra Cof­fee Col­lecti­ve, som jeg bryg­ger på mit ja­pan­ske kaf­feud­styr fra Ha­rio og skim­mer Po­li­ti­ken. Vi lar­mer, snak­ker og lyt­ter til P8 Ja­zz.« Her­ef­ter gik det over stok og sten med lø­be­tu­re, bi­o­graf­tur i en fri­vil­ligt dre­vet bi­o­graf, højpo­li­tisk frokost med ve­ge­ta­risk pas­ta, Nu­die Je­ans og ve­gan­ske sne­a­kers, kunst­ud­stil­ling, co­ck­tails med Ka­o­spi­lo­ter­ne, mid­dag på Mi­che­lin-re­stau­rant, en Thy-pils­ner og en iro­nisk ho­t­dog som nat­mad. Som læ­ser blev man helt for­pu­stet ale­ne ved tan­ken om al­le de fald­gru­ber, så­dan en lør­dag rum­mer, for blot et en­kelt for­kert valg kun­ne jo få det he­le til at bry­de sam­men og fa­ca­den til at kra­ke­le­re. Man skal ken­de ko­der­ne og vi­de, hvad man gør, og hvad man ik­ke gør, når man ska­ber for­tæl­lin­gen om sig selv – og det er, hvad mo­der­ne po­li­tik hand­ler om.

De gam­le pam­pe­re

var ær­li­ge og re­de­li­ge svind­le­re, men de nye magt­ha­ve­re har til­fø­jet en ek­stra di­men­sion. Den kre­a­ti­ve klas­se vil de­fi­ne­re kul­tu­ren, og det er her, at de­res svin­delnum­mer bli­ver sær­ligt for­stem­men­de, for hvad er kul­tur egent­lig for no­get? På det nye kul­tur­kon­tor er der in­gen tegn på, at man­den no­gen­sin­de har læst en bog el­ler har pla­ner om at gø­re det. Det er ren de­sign og sig­nal­vær­di, ik­ke ulig den we­e­kend, han selv så ma­len­de be­skrev. Sig­na­ler ko­ster, det er klart, og i den hen­se­en­de kan 130.000 kr. si­ges at væ­re bil­ligt slup­pet for de kø­ben­havn­ske skat­tey­de­re, der har lagt ryg til mangt og me­get fra kre­a­ti­ve og glem­som­me borg­me­stre. Men når vi er fær­di­ge med at suk­ke over end­nu et ek­sem­pel på den skø­de­s­lø­se om­gang med an­dre folks pen­ge, må vi suk­ke end­nu hø­je­re over den kre­a­ti­ve klas­ses umå­de­li­ge fan­ta­si­løs­hed og man­gel på kul­tur. Grün­feld vil væ­re kul­tur­hus, men der er in­gen ad­gang til kon­to­ret, for det er kun »bil­led­lig talt,« som hans pr-mand sag­de til en avis, og det gæl­der jo he­le Al­ter­na­ti­vet. Det fin­des ik­ke, det he­le er kun bil­led­lig talt – men det er selv­føl­ge­lig sta­dig skat­tey­der­ne, der be­ta­ler.

Da­gens teg­ning: Sid­ste ra­tePen­sio­ni­ster med in­deks­kon­trak­ter op­le­ver, at ud­be­ta­lin­ger­ne fra ban­ker­ne ræk­ker kor­te­re og kor­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.