Un­ge med han­di­cap har svært ved at få en ud­dan­nel­se

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT -

Li­se­lot­te Hy­ve­l­ed for­mand for Det Cen­tra­le Han­di­cap­råd

Ka­rak­ter­ræs, frem­drifts­re­form og per­fek­tions­kul­tur: Der er man­ge ting i vo­res ud­dan­nel­ses­sy­stem, der pres­ser un­ge. Og un­ge med han­di­cap er sær­ligt hårdt ramt.

Un­ge med han­di­cap har få­et svæ­re­re ved at få en ud­dan­nel­se. Blandt 21-25-åri­ge er det he­le 40 pct., der kun har grund­sko­len som den hø­jest gen­nem­før­te ud­dan­nel­se. Det er dob­belt så man­ge som for per­so­ner uden han­di­cap. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som vi i Det Cen­tra­le Han­di­cap­råd har få­et la­vet.

Fo­re­stil dig at væ­re et ungt men­ne­ske med han­di­cap, der skal le­ve op til krav og for­vent­nin­ger, der er så hef­ti­ge, at de kan væ­re svæ­re at le­ve op til for al­le og en­hver. Sam­ti­dig skal du så kæm­pe med for­dom­me på grund af dit han­di­cap – og prak­ti­ske ting som lan­ge ven­te­ti­der på hjæl­pe­mid­ler, der gør, at du kom­mer bag­ud fra start.

Det er ik­ke så un­der­ligt, at det kræ­ver en del for un­ge med han­di­cap at bi­de sig fast i au­di­to­ri­ets klap­bor­de.

Det er et kæm­pe pro­blem. For den en­kel­te un­ge be­ty­der ta­bet af en god ud­dan­nel­se, at chan­cen for en plads på ar­bejds­mar­ke­det bli­ver langt min­dre. For sam­fun­det be­ty­der det her et kæm­pe spild af men­ne­ske­li­ge res­sour­cer. Det er me­re end ba­re ær­ger­ligt, og vi bør sæt­te al­le sejl ind for at æn­dre på det.

Så­dan som jeg ser det, hand­ler det om, at vo­res sam­fund ik­ke kan rum­me hver­ken psy­kisk sår­bar­hed, psy­ki­ske han­di­cap el­ler fy­si­ske han­di­cap for den sags skyld, og det er helt skævt. Un­ge med han­di­cap op­le­ver et uflek­si­belt ud­dan­nel­ses­sy­stem, der ik­ke kan rum­me dem og i vær­ste fald pres­ser dem ud.

Jeg op­le­ver dag­ligt min egen dat­ters vej gen­nem ud­dan­nel­ses­la­byrin­ten. Syste­met er uover­sku­e­ligt, der er kas­ser og bok­se i man­ge stør­rel­ser. Men når et helt ungt men­ne­ske med en au­tis­me­di­ag­no­se skal pres­ses ned i dem, kom­mer in­gen kas­ser rig­tigt til at pas­se.

Det er svært. Hun var en af 49 pct. af bør­ne­ne med au­tis­me, der er ke­de af at gå i sko­le. Hun blev mob­bet, gem­te sig i den ba­ger­ste bås på sko­lens toilet og end­te med en svær de­pres­sion. Hun blev en af de 35 pct. af børn med au­tis­me, der i pe­ri­o­der ik­ke kom­mer i sko­le i fle­re uger, må­ne­der el­ler år.

Hun er nu en af dem, som kæm­per vi­de­re i syste­met. For ud­dan­nel­se, det vil hun ha­ve. Rum­me­lig­he­den og flek­si­bi­li­te­ten er ik­ke stor nok. Og det pres­ser un­ge med han­di­cap ud af ud­dan­nel­ses­sy­ste­met og sæt­ter dem bag­ud.

Der er nok at ta­ge fat på. Et me­re flek­si­belt ud­dan­nel­ses­sy­stem kun­ne for ek­sem­pel in­de­hol­de en præ­ci­se­ring af stu­de­ren­de med han­di­caps ret til ri­me­lig til­pas­ning i for­bin­del­se med vi­de­re­gå­en­de stu­di­er og ek­sa­men. Og man bør over­ve­je en ord­ning, hvor stu­de­ren­de med han­di­cap ik­ke med­reg­nes i de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­sers ak­ti­vi­tets­krav.

Så kæ­re po­li­ti­ke­re. Det er alt­så nu, I skal kom­me ud af start­hul­ler­ne og væ­re med til at lø­se den her ud­for­dring. Jeg syn­tes ær­ligt talt, at den lig­ger li­ge på den fla­de. Vi står med en stor grup­pe un­ge, der ik­ke får en ud­dan­nel­se, men som bå­de kan og vil, hvis de får den ret­te støt­te. Vi står med en ta­lent­mas­se, som ba­re ven­ter på at kom­me i spil.

Løs­nin­gen er et me­re flek­si­belt ud­dan­nel­ses­sy­stem, bed­re støt­te til stu­de­ren­de med han­di­cap og fær­re ef­fek­ti­vi­tets­krav.

Det er ik­ke så un­der­ligt, at det kræ­ver en del for un­ge med han­di­cap at bi­de sig fast i au­di­to­ri­ets klap­bor­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.