En pind til lig­ki­sten

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT -

Kæ­re Met­te Fre­de­rik­sen. Jeg er ik­ke sik­ker på, at det er en god idé at af­skaf­fe re­gio­ner­ne. Men som det stod i en kom­men­tar for nog­le må­ne­der si­den, er Sund­heds­plat­for­men en pind til re­gio­ner­nes lig­ki­ste. Det er ik­ke sik­kert, at re­gio­ner­ne står til at red­de, men hvis jeg må fo­re­slå dig no­get, sy­nes jeg, at du i det mind­ste skal hjæl­pe med til at få gen­nem­ført idéer­ne i bor­ger­for­sla­get om etab­le­ring af et na­tio­nalt sy­stem til elek­tro­nisk pa­tientjour­nal i Dan­mark. Så vil Sund­heds­plat­for­men kun­ne er­ken­des som et fejl­skud, og en ud­skift­nings­pro­ces kan kom­me i gang. Di­ne to re­gions­rå­ds­for­mænd på Sjæl­land vil stå lidt vin­ge­skud­te til­ba­ge, men det vil mu­lig­vis kun­ne red­de re­gio­ner­ne. Det vil væ­re godt for dem, for dig og for Dan­mark.

Al­ter­na­ti­vet præ­di­ker cir­ku­lær øko­no­mi og re­pa­rer-og-gen­brug i ste­det for smid-ud-og­køb-nyt-kul­tur. Men er det i borg­meste­rens øj­ne kun no­get, al­min­de­li­ge bor­ge­re skal ef­ter­le­ve, ik­ke han (Ni­ko Grün­feld, kul­tur­borg­me­ster i Kø­ben­havn, red.) selv? An­ton Gei­st, ind­lands­re­dak­tør, In­for­ma­tion. På Twit­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.