Ty­ve­ri­et i end­nu et mi­ni­ste­ri­um

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT -

Jeg har bå­de på tv og i avi­ser hørt og læst om end­nu et helt ufor­stå­e­ligt til­fæl­de af uhel­dig om­gang med sta­tens mid­ler. Jeg fin­der det helt uac­cep­ta­belt, at en of­fent­lig in­sti­tu­tion over­ho­ve­det kan ek­si­ste­re som en “hul­let si”, uden at no­gen som helst un­drer sig over det­te. Me­d­ar­bej­de­re, che­fer i det på­gæl­den­de om­rå­de må “sid­de på de­res hæn­der” for ik­ke at ta­le om re­vi­sio­nen for på­gæl­den­de om­rå­de. Jeg er ud­mær­ket klar over, at der går man­ge pen­ge gen­nem sy- ste­met, men stat­sin­sti­tu­tio­ner har vel og­så en form for bog­hol­de­ri, hvor hver en­kelt ud­gift og ind­tægt skal bog­fø­res. En hvil­ken som helst virk­som­hed har pligt til at re­gi­stre­re så­vel ud­gif­ter som ind­tæg­ter, hvor­for det er helt ga­li­ma­ti­as, at oven­stå­en­de kan ske.

Der må væ­re ba­re lidt in­tel­li­gen­te per­so­ner i Dan­mark, som kan få an­sæt­tel­se in­den for sta­tens om­rå­de, så­le­des at sli­ge ting ik­ke kan ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.