Husk nu, hvad Løk­ke la­ve­de i 00’er­ne

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen øn­sker min­dre cen­tra­li­se­ring, men hi­sto­ri­en vi­ser et an­det og me­get skræm­men­de bil­le­de. Det la­der til – nok en­gang fri­stes man til at si­ge – at Lars Løk­ke Ras­mus­sen glem­mer sin egen for­tids ger­nin­ger. Op gen­nem 00’er­ne gen­nem­før­te Ven­stre og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti (med den nu­væ­ren­de stats­mi­ni­ster) tal­ri­ge cen­tra­li­se­rings­re­for­mer, som bedst kan ka­rak­te­ri­se­res som en li­be­ra­li­de­o­lo­gisk nedskæ­ring af lo­kal­sam­fun­de­ne og sam­men­hængs­kraf­ten samt ik­ke mindst den næ­re vel­færd.

Grund­sko­ler, bi­bli­o­te­ker og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner blev luk­ket. Am­ter og kom­mu­ner blev mind­sket. Hvert tred­je sy­ge­hus blev luk­ket, og po­li­tik­red­se­ne blev re­du­ce­ret til en brøk­del. Sidst, men ik­ke mindst blev der af­vik­let 2.500 ar­bejds­plad­ser på lo­kalt plan i dom­stolsvæs­net.

Cen­tra­li­se­rin­gen, som stats­mi­ni­ste­ren i høj grad var ho­ve­d­ar­ki­tekt bag, har ud­ma­gret det lo­ka­le sam­fund. Sta­ten skul­le for alt i ver­den kø­res i sænk, skæ­res ned. Der fo­re­gik en li­be­ra­li­de­o­lo­gisk nedskæ­ring for­klædt med op­ti­me­rings- og ef­fek­ti­vi­se­rings­drøm­me. Nu lap­per Lars Løk­ke de dy­be struk­tu­rel­le sår med en ud­flyt­nings­plan (1 og 2), der bedst af alt er et røgslør for al den ut­ryg­heds­ska­ben­de po­li­tik, han selv har gen­nem­ført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.