Der er in­gen som Kim Lar­sen

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT -

Hvad in­gen an­dre har kun­net gø­re, har Kim Lar­sens død af­født en mæng­de re­ak­tio­ner og sam­let os til fæl­les­ska­bet. En hyl­dest med kon­cer­ter, mu­sik og fak­ke­l­op­tog i man­ge by­er for at si­ge far­vel og tak. Trods det be­drø­ve­li­ge i Lar­sens død har den af­født opblom­string af det, som Dan­mark træn­ger til, nem­lig no­get at væ­re fæl­les om.

Det sam­me kan man si­ge om hans kon­cer­ter, der vel uden at for­nær­me no­gen nær­me­de sig kri­gens alsang, hvor folk mød­te op og sang af kar­sken bælg på san­ge for at væ­re fæl­les om at by­de fjen­den trods. Når Kim Lar­sen og ban­det slog an på stren­ge­ne, var der et fæl­les­skab om de san­ge, der har om­kran­set os fra 1970’er­ne til nu. Det glæ­der mig, at det er al­le ge­ne- ra­tio­ner, der sø­ger sam­men med fæl­les­ska­bet, ung som gam­mel.

De sid­ste man­ge år star­ten­de i 00’er­ne har væ­ret præ­get af egois­me med sel­fi­er og Youtu­be-vi­deo­er, som har væ­ret det, som vo­re børn og un­ge hav­de at læ­ne sig imod og tog til sig. Kim Lar­sens døds­fald har vist os en an­den vej. Vi har brug for fæl­les­ska­bet for at mær­ke tryg­hed og glæ­de, da vi er so­ci­a­le væ­se­ner, Hans sangskat har vi til evig tid, og mon ik­ke der kom­mer me­re til fra skuf­fen for glem­te sa­ger. Men skriv da­to­en ned, in­gen an­dre i Dan­mark vil kun­ne sam­le os og gø­re det igen i vor le­ve­tid, ung som gam­mel, så den 5. ok­to­ber 2018 er en mær­ke­dag, må­ske en fæl­les­skabs­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.