Ka­tol­ske præ­sters over­greb – igen

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT -

Jens Jørgen Lar­sen afs. øko­nom, jour­na­list, Ju­els­min­de

Nu må he­le den øv­ri­ge, ci­vi­li­se­re­de ver­den vel snart ha­ve få­et nok af de ka­tol­ske præ­sters forl­or­ne se­xliv. De nø­jes desvær­re ik­ke med ”gør-det-selv” se­x­tek­nik, nej, de for­gri­ber sig på vo­res dren­gebørn. En af de se­ne­ste af­slø­rin­ger er 3.700 of­re i Tys­kland

In­drøm­met; den forl­or­ne ka­tol­ske kir­ke og dens præ­ster har al­drig væ­ret min kop te. Og selv er jeg da og­så døbt og kon­fir­me­ret i den dan­ske fol­kekir­ke. Dog se­ne­re ud­meldt, bl.a. for­di den ik­ke to­le­re­rer, at men­ne­sker er født for­skel­li­ge og med for­skel­li­ge me­nin­ger om re­li­gion. Hel­dig­vis er jeg født som ”mid­del nor­mal”.

Så­le­des bin­der man mig ik­ke en hvil­ken som helst re­li­gions­hi­sto­rie på ær­met.

Hvor­for nu det­te ud­fald mod den ka­tol­ske kir­ke og dens forl­or­ne præ­ster? Sim­pelt­hen for­di dens grund­hold­ning og aske­ti­ske le­ver­e­gel nær­mest skri­ger til him­len af falsk­hed, dob­belt­moral og vilj­en til magt over uskyl­di­ge men­ne­sker i de­res me­nig­he­der.

For os, der ken­der Maslo­ws be­hovs­py­ra­mi­de, er det fuld­kom­men ind­ly­sen­de, at den ka­tol­ske kir­kes love og le­vereg­ler ik­ke kan ef­ter­le­ves af men­ne­sker; født af kød og blod.

Det er to­talt me­nings­løst, umen­ne­ske­ligt og ik­ke prak­tisa­belt.

Et­hvert men­ne­ske har be­hov for et se­xliv, og der­for ran­ge­rer se­x­be­ho­vet så højt i be­hovs­py­ra­mi­den. Og hvis Maslow har ret med sin be­hovs­py­ra­mi­de, er der og­så evi­dens for, at he­le den ka­tol­ske kir­kes grund­fun­da­ment er byg­get på et na­tur­stri­digt pa­ra­doks.

Men må­ske er man­ge af de ka­tol­ske præ­ster i vir­ke­lig­he­den ho­mo­seksu­el­le, hvad me­get ty­der på. Så fred væ­re med det. Men så bør de na­tur­lig­vis og­så træ­de frem.

Det har man­ge ho­mo­seksu­el­le gjort. Og net­op på den­ne må­de har de gjort de­res liv og må­de at le­ve på le­gi­tim.

Men desvær­re præ­sen­te­res vi for den ene se­xskan­da­le ef­ter den an­den. I Ir­land, Au­stra­li­en, Hol­land og Tys­kland og man­ge an­dre del­vist ka­tol­ske lan­des præ­ster ver­den over. De har desvær­re valgt at le­ve ef­ter den ka­tol­ske kir­kes van­vit­ti­ge dok­trin. De har desvær­re valgt at le­ve de­res se­xliv bå­de i dølgs­mål og ved at for­gri­be sig på vo­res børn.

For ny­lig var det så de ka­tol­ske præ­ster i Tys­kland, der blev ta­get i de­res synd. 3.700 til­fæl­de er af­slø­ret. Men mon ik­ke det kun er top­pen af is­b­jer­get? At tæn­ke sig: Er det da ik­ke gan­ske uhyr­ligt, at ka­to­lik­ker­ne ik­ke kan sen­de de­res børn i kir­ke, uden de skal ud­sæt­tes for se­x­mis­brug?

Nu bli­ver det så spæn­den­de at iagt­ta­ge, om den ka­tol­ske kir­ke vil slip­pe nog­le af de­res man­ge mil­li­ar­der dol­lars løs.

Det vil­le væ­re en vær­dig må­de at få af­lad på. I den ka­tol­ske kir­ke har man jo net­op haft tra­di­tion for, at man kun­ne be­ta­le sig fra si­ne syn­der.

Spæn­den­de, om den ”mo­der­ne” pa­ve vil træ­de i ka­rak­ter og så­le­des æn­dre sin dok­trin til præ­ster­nes se­xliv, så det bli­ver som vi an­dre kø­de­li­ges. At tro, at det vil væ­re mu­ligt for ka­tol­ske præ­ster at le­ve uden sex, er kun en il­lu­sion. Der­for kom­mer den ka­tol­ske kir­ke kun af med ”se­xon­det” ved at prok­la­me­re op­hæ­vel­se af præ­ster­nes cøli­bat.

El­lers vil over­gre­be­ne fort­sæt­te igen, igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.