Dan­mark er for lil­le til ”bru­ne” gym­na­si­er

Det er på ti­de at ska­be et gym­na­si­um, hvor ele­ver mø­des og dan­ner ven­ska­ber på tværs af et­nisk op­rin­del­se. Der­med kan vi sik­re stør­re sam­men­hængs­kraft og til­lid.

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT - Fol­ke­tings­kan­di­dat for Ra­di­ka­le Ven­stre. Cand.po­lit., mor til to, idékvin­de bag So­me-kampag­nen #En­gang­varjeg­flygt­ning. Bin­de­stregs­dan­sker med af­g­han­ske rød­der og so­ci­al­li­be­ral med tryk på so­ci­al. De an­dre med­lem­mer af We­e­kend­pa­ne­let:

SAMIRA NAWA AMINI BENTE TROENSE BERTEL HAARDER EMILIA VAN HAUEN Der skul­le gå man­ge år, før det gik op for os, at vi ik­ke in­te­gre­rer men­ne­sker i sam­fun­det ved at sam­le fa­mi­li­er med an­den et­nisk bag­grund end dansk i de sam­me iso­le­re­de bo­lig­blok­ke. Men nu er 10-øren fal­det, og langt de fle­ste par­ti­er er med på, at de ud­sat­te bo­lig­om­rå­der skal åb­nes og in­te­gre­res i sam­fun­det. Men hvad nyt­ter det, hvis vi sam­ti­dig ven­der den an­den kind til, når der er ved at op­stå pa­ral­lel­le ud­dan­nel­ses­ste­der med den kon­se­kvens, at vi på den lan­ge ba­ne må­ske og­så får pa­ral­lel­le ar­bejds­mar­ke­der?

De­bat­ten om de så­kald­te bru­ne gym­na­si­er blus­se­de for al­vor op i 2016, da rek­to­ren på Lang­ka­er Gym­na­si­um i Aar­hus valg­te at op­de­le de nye gym­na­sie­e­le­ver på bag­grund af et­ni­ci­tet. Be­slut­nin­gen re­sul­te­re­de i klas­ser med 50 pct. et­ni­ske dan­ske­re og klas­ser ude­luk­ken­de be­stå­en­de af ele­ver med mi­no­ri­tets­bag­grund.

Jeg var selv me­get op­ta­get af de­bat­ten den­gang, men med et helt sær­ligt fo­kus på, at vi hav­de en in­te­gra­tions­mi­ni­ster, der ud­tal­te, at »det her hand­ler jo om, at der er dan­ske ele­ver, som er kom­met i min­dre­tal på de­res eget gym­na­si­um«.

Med de ord blev det slå­et fast for en­hver – hvis man da el­lers hav­de væ­ret i tvivl – at den sid­den­de in­te­gra­tions­mi­ni­ster kun er mi­ni­ster for de ”hvi­de” og ik­ke me­ner, at be­teg­nel­sen dan­ske ele­ver om­fat­ter bru­ne ele­ver. Og det er jo helt for­rykt. Vi kun­ne jo f.eks. al­drig drøm­me om at si­ge, at dan­ske ele­ver er kom­met i min­dre­tal så­fremt stør­ste­delen af ele­ver­ne bæ­rer bril­ler, er rød­hå­re­de el­ler har jø­disk bag­grund.

Men fred nu med in­te­gra­tions­mi­ni­ste­rens ud­ta­lel­se fra den­gang, for til­ba­ge står gym­na­si­er­ne med ak­ku­rat sam­me ud­for­drin­ger som før­hen – nem­lig at søg­nin­gen mod gym­na­si­er­ne er skævt for­delt på so­ci­al bag­grund og et­nisk op­rin­del­se. Den pro­blem­stil­ling har man ik­ke for­må­et at fin­de en løs­ning på.

Lad mig én gang for al­le slå fast, at vi ik­ke kan til­la­de at brok­ke os over, at fle­re og fle­re med mi­no­ri­tets­bag­grund be­gyn­der på gym­na­si­er­ne. For de gør jo li­ge præ­cis det, som vi har suk­ket ef­ter i man­ge år: ud­dan­ner sig, in­te­gre­rer sig og bli­ver klar til ar­bejds­mar­ke­det og der­med klar til at be­ta­le skat og bi­dra­ge øko­no­misk til sam­fun­det. Så langt, så godt.

Men i kølvan­det på den­ne po­si­ti­ve ud­vik­ling op­står der nog­le kon­kre­te ud­for­drin­ger, som vi er nødt til at for­hol­de os til. Jeg vil ger­ne til­slut­te mig be­kym­rin­gen om gym­na­si­er, hvor fler­tal­let af ele­ver­ne har en mi­no­ri­tets­bag­grund. Det ska­ber nem­lig en ri­si­ko for, at ele­ver­ne ik­ke får en til­stræk­ke­lig for­stå­el­se for det dan­ske sam­fund. Og præ­cis sam­me pro­ble­ma­tik gør sig i øv­rigt og­så gæl­den­de, hvis der på et gym­na­si­um ude­luk­ken­de går hvi­de dan­ske ele­ver el­ler ele­ver fra den øko­no­mi­ske over­klas­se. For vi le­ver i et sam­fund, hvor det, at vi mø­der og læ­rer hin­an­dens for­skel­lig­he­der at ken­de, er med til at sik­re sam­men­hængs­kraft og til­lid.

Der­for me­ner jeg, at det er vig­tigt, at gym­na­si­er­nes elev­sam­men­sæt­ning af­spej­ler den be­folk­nings­mæs­si­ge sam­men­sæt­ning. Vi kan ik­ke ska­be god in­te­gra­tion, hvis ik­ke vi mø­des på kryds og tværs af bag­grun­de i vo­res ud­dan­nel­ses­sy­stem.

Der­for me­ner jeg, at vi skal æn- dre på nog­le sam­funds­mæs­si­ge me­ka­nis­mer, f.eks. på hvor­dan vi for­de­ler ele­ver­ne på gym­na­si­er­ne, så vi sik­rer, at kul­tu­ren bli­ver mang­fol­dig, rum­me­lig og ind­dra­gen­de.

Vi skal ik­ke diskri­mi­ne­re ved at for­de­le ele­ver­ne på gym­na­si­er­ne ef­ter et­nisk op­rin­del­se. Men som sam­fund skal vi for­sø­ge at la­ve en så bred so­ci­al sam­men­sæt­ning på vo­res gym­na­si­er som mu­ligt.

Der­for kun­ne en mo­del for for­de­ling væ­re, at ele­ver­ne i et be­stemt geo­gra­fisk di­strikt pri­o­ri­te­rer om­rå­dets gym­na­si­er – i for­hold til hvor de helst vil gå – og så for­de­ler et for­de­lings­ud­valg ele­ver­ne ef­ter en sim­pel for­de­lings­nøg­le på bag­grund af ka­rak­te­rer fra fol­ke­sko­len og so­ci­al bag­grund – med det sig­te at ind­fri så man­ge af ele­ver­nes pri­o­ri­te­ter som mu­ligt.

På den må­de kan vi sik­re en bred so­ci­al og fag­lig sam­men­sæt­ning på gym­na­si­er­ne og sam­ti­dig sør­ge for, at en stor mæng­de ele­ver med mi­no­ri­tets­bag­grund fra ud­dan­nel­ses­frem­me­de hjem ik­ke sam­les på sam­me gym­na­si­um. Det vil be­ty­de, at vi i langt hø­je­re grad end i dag vil få blan­de­de gym­na­si­er.

Sam­ti­dig er der god grund til at kig­ge på den so­ci­a­le kul­tur på gym­na­si­er­ne. Det er no­get, som er svært at lov­gi­ve sig ud af, men her har vi be­hov for at sen­de et klart sig­nal til vo­res un­ge om, hvil­ke vær­di­er der skal læg­ge til grund for de­res so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter. Vild druk­kul­tur, put­te­le­ge, ned­vær­di­gen­de kvin­de­syn, som vi i den se­ne­re tid desvær­re har kun­net se stor­tri­ves på vis­se gym­na­si­er, skal vi si­ge højt og klart fra over for. Og­så selv om kul­tu­ren er ud­vik­let af et­nisk dan­ske ele­ver.

Vi har brug for en langt me­re ind­dra­gen­de so­ci­al kul­tur, hvor vi ik­ke, som vi op­le­ver på vis­se gym­na­si­er, ser, at et­ni­ske dan­ske­re og mi­no­ri­tets­dan­ske­re i høj grad ind­de­ler sig i hver de­res grup­per. Vi skal ska­be et gym­na­si­um, hvor ele­ver mø­des og dan­ner ven­ska­ber på tværs af et­nisk op­rin­del­se. Der­med kan vi sik­re stør­re sam­men­hængs­kraft og til­lid mel­lem ele­ver på tværs af et­ni­ske og so­ci­a­le bag­grun­de.

Det er ik­ke en nem ud­for­dring at ta­ge fat på, for det kræ­ver et langt sejt træk. Men jeg er sik­ker på, at hvis vi tør, så kan vi gø­re no­get ved de åben­ly­se ud­for­drin­ger. Det er tid til at ta­ge ud­for­drin­ger­ne i op­lø­bet, der skal po­li­tisk hand­ling til – og det skal væ­re nu. Dan­mark er sim­pelt­hen ik­ke stort nok til hver­ken pa­ral­lel­sam­fund el­ler ”bru­ne” gym­na­si­er.

JENS PE­TER CHRI­STEN­SEN CLAUS BRYLD ELISABETH DONS CHRI­STEN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.