Væk med fryg­ten – vi skal læ­re pro­gram­me­ring

Jyllands-Posten Søndag - - DEBAT -

Stine Ny­mann Erik­sen in­ge­ni­ør­stud., Ma­te­ma­tik og Tek­no­lo­gi DTU, KGS. Lyng­by

Da jeg blev op­ta­get på in­ge­ni­ør­stu­di­et, hav­de jeg og man­ge medstu­de­ren­de frygt og for­dom­me for fa­get pro­gram­me­ring. For langt de fle­ste for­duf­ter for­dom­me­ne og be­kym­rin­ger­ne dog li­ge­som al­ko­ho­len kort ef­ter rus­tu­ren, når de får prø­vet fa­get af. Der er en stor utap­pet res­sour­ce af ele­ver, der bå- de har ev­ner­ne og ly­sten til at bli­ve rig­tig go­de pro­gram­mø­rer, hvis de vel at mær­ke op­da­ger fa­get.

Jeg fo­re­slår, at pro­gram­me­ring bli­ver til­budt som valg­fag i gym­na­si­et på mini­mum C-ni­veau. I dag ind­går så for­skel­li­ge fag som old­tids­kund­skab, idræt og bil­led­kunst i den grund­pak­ke, som gym­na­si­er­ne kal­der al­men dan­nel­se. Men den vir­ke­lig­hed, vi skal for­be­re­de vo­res un­ge på i dag, er en helt an­den end tid­li­ge­re. Jo­vist, det kan sta­dig væ­re re­le­vant at læ­re om Pla­ton og om det gyld­ne snit. Men det er mindst li­ge­så vig­tigt at for­stå den tek­no­lo­gi, som i frem­ti­den kun vil bli­ve en end­nu stør­re del af vo­res hver­dag.

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har net­op in­tro­du­ce­ret en ny kan­di­da­tud­dan­nel­se kal­det So­ci­al Da­ta Sci­en­ce, som skal ud­dan­ne sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge ba­chel­o­rer i pro­gram­me­ring og big da­ta, for­di er­hvervs­li­vet ef­ter­spør­ger det, og for­di en stor del af forsk­nin­gen i frem­ti­den vil dri­ves frem af dis­se værk­tø­jer.

Pro­gram­me­ring er ik­ke læn­ge­re et spe­ci­a­list­fag. Og­så øko­no­mer og so­cio­lo­ger vil i frem­ti­den få brug for at pro­gram­me­re.

Men selv hvis ele­ver­ne ik­ke di­rek­te kom­mer til at bru­ge pro­gram­me­ring som red­skab, ud­vik­ler de vig­ti­ge kom­pe­ten­cer, når de læ­rer at pro­gram­me­re. De bli­ver bed­re til at lø­se pro­ble­mer. De læ­rer fun­da­men­tal lo­gik, hvil­ket er ud­gangs­punk­tet for ra­tio­nel tænk­ning og ar­gu­men­ta­tion. De læ­rer den strin­gens, der er nød­ven­dig for at pro­gram­me­re – at der ik­ke må mang­le in­for­ma­tio­ner, og at en tekst skal væ­re kom­pakt og ut­ve­ty­dig.

Dis­se egen­ska­ber er nyt­ti­ge i al­le fag. Det kan så­gar hjæl­pe den kom­men­de sy­geple­jer­ske med at kom­mu­ni­ke­re et bud­skab klart og ty­de­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.