40 ÅR SØN­DAG Fol­kekær og fy­ret Dr-vært fyl­der 40 år

”Ami­go”, ”Gepet­to News”, ”Me­lo­di Grand Prix”. Ja­cob Ri­i­sing har væ­ret vidt om­kring i si­ne 19 år på DR.

Jyllands-Posten Søndag - - NAVNE - RAS­MUS PALLUDAN Ja­cob Ri­i­sing, tidl. tv- og ra­diovært, Kø­ben­havn

»En rig­tig dår­lig dag på kon­to­ret er slut! Det er 19 år si­den, jeg star­te­de på Bør­ne­ra­dio på Dan­marks Ra­dio (...). Men som føl­ge af be­spa­rel­ser­ne i DR er jeg desvær­re ble­vet op­sagt i dag.«

Så­dan skrev den kend­te tv-vært Ja­cob Ri­i­sing på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram ons­dag den 10. ok­to­ber, hvor han måt­te se sig selv væ­re blandt de i alt 205 fy­re­de Dr-an­sat­te.

Den fol­kekæ­re tv-, ra­diovært og bør­ne­bogs­for­fat­ter, der i kar­ri­e­ren pri­mært har fo­ku­se­ret på bør­ne­ud­sen­del­ser, har væ­ret front­fi­gur på en bred vif­te af pro­gram­mer i de 19 år, hvor han har væ­ret Dr-an­sat, og han har bi­dra­get med bå­de hu­mor og over­blik.

Det i en grad, så han nog­le ste­der er ble­vet kaldt ”vor tids Ot­to Lei­s­ner”, en ti­tel han er stolt af, selv­om han må­ske hel­le­re vil­le ti­tu­le­res ”en ny Jarl Fri­is Mik­kel­sen”. Han har al­tid be­un­dret sidst­nævn­te.

Frem­ti­den er uvis

Man­ge har nok set Ri­i­sing som vært på ”Me­lo­di Grand Prix” el­ler bør­ne­ver­sio­nen af selv­sam­me.

El­lers har de sik­kert set ham som vært på bør­ne­pro­gram­mer­ne ”Ami­go” el­ler ”Gepet­to News”, først­nævn­te et quizs­how for de små og sidst­nævn­te et fik­tivt nyheds­pro­gram for børn, of­test ba­se­ret på ak­tu­el­le ny- he­der, som præ­sen­te­res af duk­ker.

Og så­dan kun­ne man egent­lig bli­ve ved med at næv­ne Dr-pro­gram­mer, der har væ­ret præ­get af Ri­i­sing: Rej­se­pro­gram­met ”Ri­i­sing & Mor”, bør­ne­ud­sen­del­sen ”Ri­i­sings flot­te tal­ks­how”, quizpro­gram­met ”Hvem var det nu vi var”, ”DR’S Sto­re Ju­les­how”, ra­diopro­gram­met ”Nær­ra­dio­fo­ni­en” med Mads St­ef­fen­sen, mu­sikpro­gram­met ”Lan­de­pla­gen”.

Hvad der skal ske i Ri­i­sings kar­ri­e­re, ef­ter ad­gangs­kor­tet til DR er ind­le­ve­ret, er end­nu uvist.

Han af­slut­te­de dog be­ske­den om sin fy­ring, til si­ne 60.000 In­s­ta­gram-føl­ge­re, med de hå­be­ful­de ord:

»Jeg aner ik­ke, hvad frem­ti­den vil brin­ge, men jeg er sik­ker på, at det nok skal gå alt sam­men og glæ­der mig til nye ud­for­drin­ger,« skri­ver Ja­cob Ri­i­sing.

FO­TO: DR

Ja­cob Ri­i­sing har i sin kar­ri­e­re pri­mært fo­ku­se­ret på bør­ne­ud­sen­del­ser, og han har væ­ret front­fi­gur på en bred vif­te af pro­gram­mer i si­ne 19 år i DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.