75 ÅR SØN­DAG Pen­sio­ne­ret rigs­ar­ki­var med stor læ­se­lyst

Jyllands-Posten Søndag - - NAVNE - LARS OLE KNIPPEL Jo­han Pe­ter No­a­ck, fhv. rigs­ar­ki­var, dr.phil., Gille­le­je

Den pen­sio­ne­re­de rigs­ar­ki­var, dr. phil. Jo­han Pe­ter No­a­ck, fik ek­sa­men som cand.mag. i hi­sto­rie og rus­sisk fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 1970. Som un­der­vi­ser på sin gam­le læ­re­an­stalt dyr­ke­de han især Nord­s­lesvigs og Syds­lesvigs ny­e­re hi­sto­rie samt Sov­je­tu­ni­o­nens hi­sto­rie. I dag er han pen­sio­ne­ret, men hi­sto­ri­e­in­ter­es­sen er us­væk­ket. Dag­ligt kon­sul­te­rer han bog­hyl­der­ne i hjem­met i Gille­le­je.

»Jeg prø­ver på at bli­ve klo­ge­re og læ­ser al­le mu­li­ge vær­ker med hi­sto­ri­ske em­ner i pe­ri­o­den fra 1980 til i dag. Jeg kan sim­pelt­hen ik­ke la­de væ­re,« si­ger Jo­han Pe­ter No­a­ck, der er for­tro­lig med græn­selan­dets hi­sto­rie, men­ta­li­tet og pro­ble­ma­tik.

Han skrev så­le­des i 1989 dok­tor­dis­putat­sen ”Det dan­ske min­dre­tal i Syds­lesvig 1920-45”, li­ge­som hans sig­na­tur fi­gu­re­rer på vær­ker­ne ”Det Dan­ske Min­dre­tal i Syds­lesvig 1948-1955”, ”Det syds­lesvig­ske græn­sespørgs­mål 1945-1947”, ”Det ty­ske min­dre­tal i Nord­s­lesvig un­der Be­sæt­tel­sen”, ”Den sta­li­ni­sti­ske re­vo­lu­tion” og se­ne­st i 2014 ”Da Dan­mark blev Dan­mark. For­tæl­lin­ger af for­hi­sto­ri­en til 1864”, da lan­det blev am­pu­te­ret ef­ter ne­der­la­get til Preus­sen og Østrig.

For­an­dre­de Sta­tens Ar­ki­ver

Ef­ter åre­ne som vi­den­ska­be­lig pro­jek­t­me­d­ar­bej­der, ama­nu­en­sis og lek­tor på Hi­sto­risk In­sti­tut 1971-84 fik Jo­han Pe­ter No­a­ck an­sæt­tel­se ved In­sti­tut for Græn­se­re­gions­forsk­ning, først som pro­jek­t­me­d­ar­bej­der 1985-87 og der­næst som di­rek­tør 1987-91. Jo­han Pe­ter No­a­ck ud­nævn­tes til rigs­ar­ki­var i 1992 og le­de­de det dan­ske ar­kivvæ­sen i 17 år. Un­der hans le­del­se blev Sta­tens Ar­ki­ver for­vand­let til en sty­rel­se, som ef­fek­tivt hjalp stat­sin­sti­tu­tio­ner­ne med elek­tro­ni­ske ar­ki­va­li­er og med kas­sa­tion. I kraft af sin fag­li­ge tyng­de har der væ­ret bud ef­ter Jo­han Pe­ter No­a­ck til for- skel­li­ge til­lids­hverv.

I flæng kan næv­nes med­lem af Græn­se­for­e­nin­gens ho­ved­be­sty­rel­se, Kul­tur­vær­di­ud­val­get, Til­syns­rå­det for Stu­di­e­af­de­lin­gen og Ar­ki­vet ved Dansk Cen­tral­bi­bli­o­tek for Syds­lesvig, Det Kgl. Dan­ske Sel­skab for Fæd­re­lan­dets Hi­sto­rie, for­mands­ska­bet for Sek­tor­forsk­nings­in­sti­tut­ter­nes Di­rek­tørkol­le­gi­um og for­mand for Hi­sto­risk Sam­fund. Jo­han Pe­ter No­a­ck er til­delt Chri­sti­an Paul­sen Pri­sen og Sven Hen­nings­en Le­ga­tet.

PRIVATFOTO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.