DAGS DATO

Jyllands-Posten Søndag - - NAVNE -

Da­gens navn: Ca­lixtus, der var pa­ve i Rom, ind­til kej­ser Ale­xan­der Se­verus i år 222 lod ham fængs­le og fra et højt bjerg styr­te i ha­vet, hvor han druk­ne­de.

1806: I dob­beltsla­get ved

Je­na og Au­er­stedt sej­rer den fran­ske hær un­der le­del­se af kej­ser Na­po­leon over den preus­si­ske hær.

1830: Bel­gi­en løs­ri­ver sig fra De for­e­ne­de Ne­der­lan­de og bli­ver et selv­stæn­digt kon­ge­ri­ge.

1890: Dwight D. Ei­sen­hower, le­den­de ge­ne­ral un­der An­den Ver­denskrig og ame­ri­kansk præ­si­dent 1953-61, fø­des. (Død 1969).

1933: Tys­kland for­la­der af­rust­nings­kon­fe­ren­cen i Ge­ne­ve og mel­der sig ud af Fol­ke­for­bun­det.

1938: USA'S præ­si­dent Franklin Roo­se­velt med­del­er, at de ame­ri­kan­ske rust­nings­be­stræ­bel­ser vil bli­ve in­ten­si­ve­ret på grund af krigs­fa­ren i Eu­ro­pa.

1939: Det bri­ti­ske slagskib "Roy­al Oak" sæn­kes i bri­tisk havn af en tysk un­der­vands­båd. 810 sø­folk mi­ster li­vet.

1940: Den bri­ti­ske san­ger Cliff Ri­chard fø­des i Luck­now i det nord­li­ge In­di­en.

1945: Ef­ter en kom­pli­ce­ret trans­port gen­nem Tys­kland og Dan­mark an­kom­mer H.V. Bis­sens sto­re Isted­lø­ven til Kø­ben­havn. Si­den det dan­ske ne­der­lag til Preus­sen i 1864 har lø­ven stå­et i Berlin, hvor jour­na­li­sten Hen­rik V. Ring­s­ted fin­der den.

1947: Lyd­mu­ren gen­nem­bry­des. I eks­pe­ri­men­tal­fly­et Bell X-1 når den ame­ri­kan­ske test­pi­lot Chuck Ye­a­ger en ha­stig­hed over 1.100 km/t.

1952: De nye 5- og 10-kro­ne­sed­ler, der bæ­rer po­rtræt­ter af hhv. Bertel Thor­vald­sen og H.C. An­der­sen, sæt­tes i cir­ku­la­tion.

1955: Sta­tens Kunst­fond op­ret­tes.

1964: Den ame­ri­kan­ske bor­ger­rets­for­kæm­per dr. Mar­tin Lut­her King til­de­les No­bels Fredspris.

1969: Den man­ge­åri­ge sven­ske so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster og lands­fa­der Ta­ge Er­lan­der af­lø­ses af Olof Pal­me.

1983: Den dan­ske el­bil "Hope Whis­per" præ­sen­te­res for of­fent­lig­he­den i Forum, Fre­de­riks­berg, hvor den ved et uheld kø­rer ind i ræ­k­vær­ket og får krøl­let en forskærm.

1988: Sto­re­bælts­bro­en bli­ver en­de­ligt ved­ta­get af Fol­ke­tin­get. Det er de tre re­ge­rings­par­ti­er Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, Ven­stre og Ra­di­ka­le Ven­stre samt So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Cen­trum-de­mo­kra­ter­ne og Kri­ste­ligt Fol­ke­par­ti, der står bag af­ta­len.

1991: Sto­re­bælt­stun­ne­len sprin­ger læk og over­svøm­mes af saltvand.

2006: Den dan­ske bok­ser Mik­kel Kes­sler vin­der VM i su­per­mel­lemvægts­boks­ning over Mar­kus Bey­er i WBA og WBC. En kno­ck­out-sejr i tred­je om­gang.

2010: I Chi­le er al­le 33 mi­ne­ar­bej­de­re nu red­det ud ef­ter en sam­men­styrt­ning i en kob­ber­mi­ne den 5. au­gust 2010.

2012: Den østrig­ske vove­hals Fe­lix Baum­g­art­ner sæt­ter ver­dens­re­kord, da han sprin­ger ud fra 39 ki­lo­me­ters høj­de og op­når en fart på 1.342,8 km/t i frit fald.

2014: Sku­e­spil­le­ren Jess In­ger­s­lev dør. Han blev 67 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.