En gi­gant på tenor­saxo­fon

Jyllands-Posten Søndag - - NAVNE - CHRISTINE CHRISTIANSEN ja­zzsaxo­fo­nist, Kø­ben­havn

»En gi­gant på den dan­ske ja­zzs­ce­ne« – tenor­saxo­fo­ni­sten og kom­po­ni­sten To­mas Fran­ck hø­ster hyl­de­stord overalt, hvor han op­træ­der. Han er født i den skån­ske by Än­gel­holm og vok­se­de op i Hels­ing­borg, hvor han som barn ka­ste­de sig over kla­ri­net­ten.

Som te­e­na­ger skif­te­de han til saxo­fon. Han er ud­dan­net på Mu­sik­højsko­len i Mal­mø i 1980’er­ne og søg­te si­den til Kø­ben­havn, hvis ja­zz­mil­jø blev hans mu­si­kal­ske ba­se. Og­så in­ter­na­tio­nalt er han et an­er­kendt navn:

»To­mas Fran­ck er den sto­re tenor i Eu­ro­pa. En overdå­digt spil­len­de mu­si­ker. Han er kendt og an­er­kendt af de stør­ste ame­ri­kan­ske mu­si­ke­re, som el­sker at spil­le med ham. To­mas Fran­ck er vor tids tenor­gi­gant, og med sit ene­stå­en­de kre­a­tivt an­lag­te spil træk­ker han på tra­di­tio­nen fra De­xter Gor­don, Son­ny Roll­ins og Jo­hn Col­tra­ne – sam­ti­dig med at han er helt sin egen,« lød den ro­sen­de præ­sen­ta­tion af ta­len­tet, i for­bin­del­se med at han op­t­rå­d­te på Co­pen­ha­gen Ja­zz Festi­val i som­mer.

I godt ja­zz­sel­skab

Han spil­le­de her sam­men med nog­le af de hot­te­ste mu­si­ke­re in­den for mo­der­ne ja­zz: stjer­ne­trom­mesla­ge­ren Rod­ney Gre­en, som og­så op­træ­der på To­mas Fran­cks se­ne­ste cd, og den ita­li­en­ske pi­a­nist Da­do Mor­o­ni. I an­dre sam­men­hæn­ge har han op­t­rå­dt med et væld af ja­zzmu­si­ke­re, her­un­der pi­a­ni­ster­ne Nikolaj Bentzon, Tho­mas Clau­sen, Car­sten Da­hl, Ni­els Lan Doky og Ben Besi­akov, trom­mesla­ge­ren Tho­mas Bla­ch­man, bas­si­sten Len­nart Gin­man og den nu af­dø­de dan­ske trom­pe­tist Jens Wint­her.

To­mas Fran­ck,

ARKIVFOTO: TORBEN CHRI­STEN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.