»In­gen i æd­ru til­stand for­ven­ter, at Skjern ta­ger po­int fra Paris«

Der ven­ter de dan­ske hånd­bold­me­stre en svær op­ga­ve, når Mik­kel Han­sen, Ni­ko­la Ka­ra­batic og de øv­ri­ge ver­dens­stjer­ner gæ­ster Jy­ske Bank Boxen i Her­ning.

Jyllands-Posten Søndag - - SPORT - SI­MON FESTERSEN si­mon.festersen@jp.dk

Ole Nør­gaard, ch­eftræ­ner i Skjern, er be­stemt ik­ke no­gen ju­be­l­op­ti­mist. Tvær­ti­mod.

Ja, no­gen vil må­ske end­da me­ne, at den jy­ske be­ske­den­hed fyl­der for me­get for­ud for søn­da­gens op­gør mod det stærkt be­sat­te Paris SaintGer­main-mand­skab.

»In­gen i æd­ru til­stand for­ven­ter, at Skjern skal ta­ge po­int fra Paris,« si­ger han.

Og Paris Saint-ger­main er da unæg­te­ligt en skræm­men­de mod­stan­der. Med stjer­ne­spil­le­re som bl.a. San­der Sa­go­sen, Ni­ko­la Ka­ra­batic, Mik­kel Han­sen og Luc Aba­lo står fransk­mæn­de­ne som kla­re fa­vo­rit­ter til at vin­de Cham­pions Le­ague-tro­fæ­et, iføl­ge Ole Nør­gaard.

Men vej­en der­til går først over de dan­ske hånd­bold­me­stre fra Skjern.

»De har spil­le­re fra øver­ste hyl­de på al­le po­si­tio­ner, så at for­ven­te et po­int er naivt og nok et par 100 km for op­ti­mi­stisk. Men vi for­be­re­der os på at gå i krig og gi­ve den alt, hvad den kan træk­ke.«

Brug for godt hu­mør

Skjern har ind­til nu kla­ret sig gan­ske pænt i Cham­pions Le­ague-sam­men­hæng. I sid­ste sæ­son over­ra­ske­de hol­det og knu­ste un­gar­ske Veszprem i ot­ten­de­dels­fi­na­len, mens det i år er ble­vet til to sej­re, kun et en­kelt ne­der­lag og se­ne­st et uaf­gjort re­sul­tat mod kro­a­ti­ske Za­greb.

Iføl­ge hånd­bol­d­eks­pert Bent Ny­e­gaard skal for­kla­rin­gen på Skjerns go­de Cham­pions Le­ague-form bl.a. fin­des på læg­ter­ne.

»Sid­ste år fik de op­byg­get et stem­nings­or­gie, for­di de vandt så me­get. Det har skabt en eu­fori, så de eu­ro­pæ­i­ske kam­pe nu er ble­vet no­get helt ek­stra­or­di­nært for Skjern,« for­kla­rer Bent Ny­e­gaard.

I sam­me ån­de­dræt hen­vi­ser han til, at det i den hjem­li­ge liga ser an­der­le­des skidt ud for de for­sva­ren­de dan­ske me­stre. Fle­re svin­gen­de præ­sta­tio­ner har så­le­des sendt Skjern ned på ta­bel­lens sy­ven­de­plads.

»Skjern har væ­ret i for­an­drin­ger­nes ver­den, og man­ge små­ska­der har gjort det svært at fin­de ryt­men på hol­det. Det går ba­re ik­ke, når man mø­der et af Eu­ro­pas bed­ste hånd­bold­hold,« si­ger Bent Ny­e­gaard.

Selv om man­ge af de me­re er­far­ne Skjern-spil­le­re tid­li­ge­re har stif­tet be­kendt­skab med mod­stan­de­re af den ka­li­ber, skal de dog reg­ne med at skul­le spil­le mod et for­an­dret Paris Saint-ger­main-hold.

»Fransk­mæn­de­ne har få­et ny træ­ner og spil­ler me­get hur­ti­ge­re end sid­ste år. De an­gri­ber på alt og ham­rer sim­pelt­hen ba­re mål ind. Al­drig un­der 30. Ni­ko­la Ka­ra­batic dri­ver sam­ti­dig kon­tra­fa­sen helt vildt, så det er alt­så ba­re med at kom­me hjem og stå i for­sva­ret, når et an­greb er af­slut­tet,« si­ger Bent Ny­e­gaard og for­kla­rer, hvor­dan Skjern skal und­gå mas­sa­kren:

»De får brug for hårdt ar­bej­de, godt hu­mør og for­hå­bent­ligt et publi­kum, der kan gi­ve den gas, så de har no­get at støt­te sig til,« si­ger han.

... og en fest­lig kulis­se

Net­op stem­nin­gen kom­mer an­gi­ve­ligt ik­ke til at fejle no­get.

Når Skjern spil­ler en al­min­de­lig hjem­me­kamp i hånd­bold­liga­en, sker det ty­pisk for­an cir­ka 2.500 men­ne­sker. Men i hå­bet om stør­re op­bak­ning og øko­no­misk ge­vinst er søn­da­gens Cham­pions Le­ague-kamp ryk­ket til Jy­ske Bank Boxen i Her­ning, hvor det for­ven­tes at op mod 10.000 men­ne­sker vil ta­ge plads.

Og­så Skjern-træ­ner Ole Nør­gaard glæ­der sig til den stor­slå­e­de kamp.

»Det er en sjæl­den lej­lig­hed til at vi­se det yp­per­ste, klubhånd­bol­den for­mår i en kamp, der be­ty­der no­get. Det bli­ver en kæm­pe op­le­vel­se for til­sku­er­ne,« si­ger han.

Rent sport­s­ligt me­ner han og­så, at kam­pen kan bru­ges på man­ge led­der og kan­ter.

»Vi kan få må­lt os selv med den øver­ste stan­dard, det gæl­der bå­de for den en­kel­te spil­ler og for hol­det. Der­u­d­over er det en op­lagt an­led­ning til at prø­ve lidt for­skel­li­ge ting af. I prin­cip­pet er det en gra­tis om­gang hånd­bold, da vi ik­ke for al­vor har no­get at ta­be,« si­ger han.

Og ta­ger man de rød-hvi­de bril­ler på, kan man da kun hå­be, at de ser­ve­rer stær­ke øl i Jy­ske Bank Boxen, så bå­de de man­ge til­sku­e­re og Skjer­n­træ­ne­ren igen kan be­gyn­de at skrue for­vent­nin­ger i vej­ret.

»Vi er op­pe mod en hånd­bold­mæs­sig over­magt, men vi har be­stemt ik­ke tænkt at læg­ge os ned på for­hånd,« ly­der det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.