NEDSLAG FRA EN HELT AL­MIN­DE­LIG AR­BEJDS­DAG

Jyllands-Posten Søndag - - SPORT -

07.30: Ef­ter at Tho­mas Mo­gen­sen har spist mor­gen­mad med sin fa­mi­lie hjem­me i Flens­borg, cyk­ler han bør­ne­ne i sko­le.

07.45: Det ta­ger kun et kort øje­blik, så snart ef­ter sid­der han i bi­len på vej mod Kol­ding, hvor han sam­ler hold­kam­me­ra­ten An­ders Eg­gert op. Her­fra går snak­ken lystigt.

09.30: Bi­len ram­mer Skjern, og det gi­ver plads til bå­de om­klæd­ning og en stor kop kaf­fe, in­den træ­nin­gen be­gyn­der. Ty­pisk er der et tak­tisk op­læg først på pro­gram­met. Der­næst fo­re­går det ger­ne med har­piks på fin­gre­ne.

12.00:

Frokost.

12.45: Tho­mas Mo­gen­sen pak­ker sam­men og ven­der snu­den mod den dansk-ty­ske græn­se.

15.00: Cir­ka på sam­me tids­punkt, som sko­le­klok­ker­ne rin­ger da­gen ud, sæt­ter bag­spil­le­ren igen fød­der­ne hjem­me i pri­va­ten. Ar­bejds­da­gen er over­stå­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.