Dansk ju­belår har vakt op­sigt – nu vil de stør­ste hold og­så ha­ve dan­sker­ne

Fle­re dan­ske ryt­te­re har få­et de­res gen­nem­brud og le­ve­ret sto­re sej­re i lø­bet af 2018. Det skyl­des bå­de en sær­lig grup­pe ta­len­ter og nog­le mar­kan­te, af­gø­ren­de valg, me­ner eks­per­ter.

Jyllands-Posten Søndag - - SPORT - JES­PER HAUE HAN­SEN jes­per.h.han­sen@jp.dk

Dan­sker­ne hav­de be­vist, at de ik­ke var værd at sat­se på.

Fle­re af dem hav­de må­ske et stort po­ten­ti­a­le, men når de for al­vor blev te­stet, gik det som re­gel galt.

»Det var svært at væ­re dansk ryt­ter for seks-syv år si­den. De hav­de en lav mar­keds­vær­di, og blandt de stør­ste cy­kel­hold hav­de dan­sker­ne ry for at bleg­ne, når de blev pro­fes­sio­nel­le. Men det har æn­dret sig nu,« si­ger Morten Ben­ne­kou, sport­s­di­rek­tør hos Wor­ld Tour-hol­det Team Sunweb.

For­vand­lin­gen er ble­vet ty­de­lig gen­nem et suc­ces­fuldt 2018, der er ble­vet skabt af nog­le af de ryt­te­re, som Morten Ben­ne­kou har haft an­sva­ret for som tid­li­ge­re ta­lent­chef og træ­ner i Dan­marks Cyk­le Uni­on.

Ja, fak­tisk har ryt­te­re som Sø­ren Kragh An­der­sen, Mads Pe­der­sen og Magnus Cort im­po­ne­ret så me­get, at selv e–t af ver­dens mest suc­ces­ful­de hold har få­et øj­ne­ne op for dem.

»Ja, ab­so­lut. Man kan ik­ke næv­ne et hold, der ik­ke er in­ter­es­se­ret i den slags ryt­te­re,« si­ger Car­sten Jep­pe­sen, tek­nisk di­rek­tør hos Team Sky.

Lør­dag blev årets sid­ste sto­re cy­kel­løb kørt, da fransk­man­den Thi­baut Pi­not vandt Lom­bar­di­et Rundt. For en gangs skyld var in­gen af dan­sker­ne i en ho­ved­rol­le. Jakob Fuglsang blev bed­ste dan­sker med en 20.-plads, tre og et halvt mi­nut ef­ter Pi­not.

I lø­bet af den se­ne­ste må­ned har Sø­ren Kragh An­der­sen el­lers vun­det Pa­risTours, mens Michael Val­gren læn­ge lig­ne­de en over­ra­sken­de ver­dens­me­ster med et im­po­ne­ren­de so­lo­an­greb, in­den han til sidst end­te som num­mer syv ved VM 2018.

Ved årets VM im­po­ne­re­de den næ­ste ge­ne­ra­tion og­så med den 19-åri­ge Mik­kel Bjerg i spid­sen, der gen­vandt U23-en­kelt­star­ten med Mat­hi­as Nors­gaard Jør­gen­sen som bron­ze­vin­der.

Men hvor­dan er det kom­met så vidt? Lad os be­gyn­de med en jub­len­de Michael Val­gren.

De sto­re tri­um­fer

Med ar­me­ne spredt ud til si­den og næ­ver­ne knyt­tet sam­men brø­le­de den 27-åri­ge cy­kel­pro­fil – den før­ste dan­ske vin­der af Am­stel Gold Ra­ce i over 20 år – da han hav­de sprin­tet sig til den pre­sti­ge­fyld­te sejr i april 2018.

Et par uger for­in­den hav­de Mads Pe­der­sen tram­pet af sted på op­løbs­stræk­nin­gen for at hen­te pro­fi­len Niki Ter­p­stra i Flan­dern Rundt. Mis­sio­nen mis­lyk­ke­des, men den 22-åri­ge gut blev ef­ter­føl­gen­de hyl­det for sit sto­re, in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud, li­ge­som den 25-åri­ge Magnus Cort vak­te op­sigt, da han i juli blev den før­ste dan­ske Tour de Fran­ce-eta­pe­vin­der si­den 2009.

Den slags re­sul­ta­ter av­ler me­re suc­ces, me­ner Kas­per As­gre­en på 23 år fra De­ce­u­nin­ck-qu­i­ck-step, der fik sin Grand Tour-de­but un­der årets Vu­el­ta a Es­paña.

»Det er dem, jeg al­tid har må­lt mig med, når vi har træ­net sam­men. Så når de be­gyn­der at vin­de de sto­re løb, mo­ti­ve­rer det mig na­tur­lig­vis. Det gi­ver mig tro på, at jeg kan gø­re det sam­me,« si­ger han.

Net­op dét aspekt er en vig­tig år­sag til den dan­ske suc­ces iføl­ge Car­sten Jep­pe­sen, der og­så pe­ger på ryt­ter­nes ud­dan­nel­se som en del af for­kla­rin­gen.

»Man ved, at dan­ske ryt­te­re er ek­stremt godt sko­let. Hos Team Sky har vi set man- ge ta­len­ter, der he­le ti­den ry­ger på rø­ven i fel­tet, el­ler som man ik­ke kan sen­de ned for at hen­te fla­sker. Så­dan er det ik­ke med dan­sker­ne. De kan al­le de ba­sa­le ting,« si­ger Car­sten Jep­pe­sen.

Den slags es­sen­ti­el­le ev­ner kom­mer kun på plads gen­nem må­l­ret­tet træ­ning, iføl­ge den tid­li­ge­re ta­lent­træ­ner Morten Ben­ne­kou.

»De dan­ske ung­doms­hold er ken­de­teg­net ved, at vi er go­de til at sam­ar­bej­de som et hold. Når ryt­ter­ne skal ta­ge skrid­tet ud til de sto­re hold, er det vig­tigt, at de bå­de kan kø­re de­res egen chan­ce og væ­re med til at hjæl­pe an­dre,« si­ger han.

Tvun­get væk fra Dan­mark

Én ting er at væ­re et spi­ren­de ta­lent – no­get an­det er at få det en­de­li­ge gen­nem­brud. Nog­le har be­grædt, at Dan­mark ik­ke læn­ge­re har et Wor­ld Tour-hold som i sær­ligt 00’er­ne med Bjar­ne Ri­is i spid­sen, mens an­dre har for­søgt at etab­le­re et nyt.

Morten Ben­ne­kou ser det sna­re­re som en god ting, at ryt­ter­ne ik­ke bli­ver su­get op af ét hold.

»For de un­ge ta­len­ter har det nok væ­ret en for­del, at de har væ­ret tvun­get til at kig­ge uden for Dan­mark og væl­ge det hold, der pas­ser bedst til dem sport­s­ligt og so­ci­alt. Tid­li­ge­re har de må­ske druk­net lidt på et hold fuld af ver­dens­stjer­ner, og jeg tror, at det er en for­del, at de er spredt me­re ud nu.«

Sam­ti­dig er ryt­te­re som Magnus Cort og Nik­las Eg flyt­tet til desti­na­tio­ner som span­ske Giro­na for at kun­ne træ­ne i me­re ku­pe­ret ter­ræn.

»Det kan vir­ke be­snæ­ren­de at le­ve som cy­kel­ryt­ter, men det kræ­ver, at man al­le­re­de som ung be­gyn­der at le­ve et me­get struk­tu­re­ret liv og træf­fe nog­le sto­re valg. Vi har tid­li­ge­re set man­ge spi­ren­de ta­len­ter, der for­svandt, for­di de ik­ke kun­ne få det til at hæn­ge sam­men. Det kan jeg godt for­stå, for det er vir­ke­lig hårdt. Men den her grup­pe har for­stå­et at li­de al­le de af­savn, der er nød­ven­di­ge,« si­ger Morten Ben­ne­kou.

Over­ve­jer ud­lan­det

Kas­per As­gre­en har truf­fet fle­re af den slags valg, blandt an­det med skif­tet til Qu­i­ck­Step. Nu over­ve­jer han at føl­ge kol­le­ga­er­nes ek­sem­pel ved at flyt­te til ud­lan­det.

»Da jeg fik kon­trakt med Qu­i­ck-step, hav­de jeg li­ge få­et ny lej­lig­hed i Dan­mark med min kæ­re­ste. Vi hav­de en­de­lig få­et en ba­se, og det fun­ge­rer rig­tig fint i for­hold til min kar­ri­e­re li­ge nu. Men jeg over­ve­jer helt sik­kert, om en flyt­ning kan væ­re med til at ryk­ke mit ni­veau i frem­ti­den,« si­ger han.

Suc­ce­sen har gjort, at vir­ke­lig­he­den har æn­dret sig. Nu har de dan­ske ryt­te­re be­vist, at de er værd at sat­se på. De har of­te et stort po­ten­ti­a­le, og når de for al­vor bli­ver te­stet, går det som re­gel godt.

»Vi skal hu­ske, hvor un­ge de egent­lig er – der er man­ge go­de år i dem, og man­ge af dem er kun li­ge be­gyndt. Det ser lyst ud,« si­ger Car­sten Jep­pe­sen og bli­ver bak­ket op af Morten Ben­ne­kou.

»Dem, der har suc­ces nu, ba­ner vej­en for de næ­ste ta­len­ter. Den næ­ste ge­ne­ra­tion får lidt let­te­re ved at få kon­trak­ter, for­di de er dan­ske­re. Så må vi ba­re hå­be, at de kan le­ve op til det.«

Det er dem, jeg al­tid har må­lt mig med, når vi har træ­net sam­men. Så når de be­gyn­der at vin­de de sto­re løb, mo­ti­ve­rer det mig na­tur­lig­vis. Det gi­ver mig tro på, at jeg kan gø­re det sam­me. Kas­per As­gre­en, Qu­i­ck-step

FO­TO: TARIQ MIK­KEL KHAN

Kas­per As­gre­en var én af de dan­ske­re, der ud­mær­ke­de sig un­der årets VM i cyk­ling, da han delt­og i et over 200 km langt ud­brud. Sam­ti­dig har han få­et sin Grand Tour-de­but for Qu­i­ck-step.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.