Kan man glæ­de sig over en kamp mod Aser­ba­jds­jan?

Sto­re stjer­ner har for ny­lig kaldt tur­ne­rin­gen lat­ter­lig og me­nings­løs. En dansk træ­ner og hans færø­ske lands­hold ser dog Na­tions Le­ague som »den stør­ste mu­lig­hed, vi no­gen­sin­de har haft«.

Jyllands-Posten Søndag - - SPORT - JES­PER HAUE HAN­SEN jes­per.h.han­sen@jp.dk

Gad vi­de, om Li­ver­pool­ma­na­ge­ren Jür­gen Kl­opp hav­de æn­dret me­ning, hvis han hav­de sid­det på et køligt Tor­svøl­lur Sta­di­um og set Færø­er­ne ta­ge imod Aser­ba­jds­jan tors­dag af­ten?

El­ler hvad med hans mid­ter­for­sva­rer, kro­a­ti­ske Dejan Lov­ren, der i den­ne uge bak­ke­de sin ma­na­ger op i, at Na­tions Le­ague er »den mest me­nings­lø­se tur­ne­ring i fod­bold­ver­de­nen«.

»Na­tions Le­ague er en lat­ter­lig tur­ne­ring,« lød det fra Vm-sølvvin­de­ren Lov­ren.

Så­dan ser Lars Ol­sen, tid­li­ge­re dansk Em-vin­der og nu­væ­ren­de færøsk land­stræ­ner, imid­ler­tid ik­ke på det. Slet ik­ke.

»Når jeg kig­ger på det som træ­ner for et lil­le land, så er Na­tions Le­ague en ga­ve,« si­ger han.

Tors­dag af­ten tab­te hans hold gan­ske vist 3-0 til Aser­ba­jds­jan, og Færø­er­ne er der­med pres­set in­den søn­da­gens af­gø­ren­de pul­je­kamp mod Ko­so­vo, der fø­rer grup­pe 3.

Uan­set hvor­dan re­sul­ta­tet bli­ver, har Na­tions Le­ague imid­ler­tid al­le­re­de væ­ret en suc­ces for lan­det med godt 50.000 ind­byg­ge­re. Me­re om det se­ne­re.

Først det rent sport­s­li­ge: I Na­tions Le­ague er al­le de eu­ro­pæ­i­ske lands­hold ble­vet ind­delt i fi­re ni­veau­er med fi­re Em-plad­ser på høj­kant – én plads for hvert ni­veau.

Færø­er­ne lig­ger i det la­ve­ste ni­veau – Le­ague D – og skal kon­kur­re­re med 15 an­dre lan­de som Luxem­bourg, Ge­or­gi­en og Ma­kedo­ni­en, der i øje­blik­ket top­per hver de­res grup­pe.

De fi­re grup­pe­vin­de­re mø­des i en se­mi­fi­na­le, hvor­ef­ter de to vin­de­re skal af­gø­re, hvem der skal med til EM som vin­der af fi­na­len.

Lidt ær­ger­ligt

»Det er den stør­ste mu­lig­hed, vi no­gen­sin­de har haft for at kom­me til EM. Det er det mest po­si­ti­ve, der er sket, si­den vi fik lov til at spil­le vo­res før­ste in­ter­na­tio­na­le kva­li­fi­ka­tions­kamp i 1990,« si­ger Trón­dur Ar­ge, sport­s­re­dak­tør på avi­sen So­si­a­lurin.

Færø­er­ne har sta­dig mu­lig­hed for at sik­re sig før­ste­plad­sen i grup­pen ef­ter den ind­le­den­de sejr på 3-1 hjem­me over Mal­ta, hvor den tid­li­ge­re Ob-pro­fil Jóan Si­mun Ed­munds­son og AC Hor­sens’ Hal­lur Hans­son score­de.

Søn­dag af­ten har Færø­er­ne mu­lig­hed for at re­van­che­re 2-0-ne­der­la­get til Ko­so­vo i dét, der sam­ti­dig lig­ner den sid­ste chan­ce for at kun­ne kæm­pe sig til tops i grup­pen med fi­re po­int op til Ko­so­vo.

»Det er lidt ær­ger­ligt, at vi er endt i grup­pe med Ko­so­vo. De­res ni­veau er i vir­ke­lig­he­den hø­je­re end til Le­ague D, hvor de er endt, for­di det er en ny na­tion. De har vir­ke­lig nog­le dyg­ti­ge spil­le­re,« si­ger Lars Ol­sen.

Nog­le af pro­fi­ler­ne er Brønd­by-spil­le­ren Bes­ar Ha­li­mi, La­zio-spil­le­ren Va­lon Be­risha samt spil­le­re fra den bed­ste ræk­ke i Tys­kland og Hol­land.

Al­li­ge­vel er fæ­rin­ger­ne be­gyndt at tro på de­res hold, ef­ter at Lars Ol­sen tid­li­ge­re har ført lan­det til to sej­re over Græken­land, for­kla­rer Trón­dur Ar­ge.

»Og vi har få­et en end­nu stør­re chan­ce for at vin­de, ef­ter at vi er kom­met med i Na­tions Le­ague. Det har selv­føl­ge­lig haft en be­tyd­ning for be­folk­nin­gens in­ter­es­se om­kring kam­pe­ne,« si­ger sport­s­re­dak­tø­ren.

Selv om Lars Ol­sen al­tid har op­fat­tet fæ­rin­ger­ne som et fod­bol­din­ter­es­se­ret folk, har han og­så mær­ket en æn­dring i for­hold til bå­de fan­se­ne og spil­ler­nes til­gang til Na­tions Le­ague-kam­pe­ne.

»For­vent­nings­pres­set er ble­vet stør­re, når vi mø­der hold, vi bur­de kun­ne vin­de over. Jeg kan og­så ty­de­ligt mær­ke, at spil­ler­ne er be­vid­ste om, at de plud­se­lig har mu­lig­hed for at kva­li­fi­ce­re sig til EM,« si­ger land­stræ­ne­ren.

»Li­ge til at gri­ne af«

Un­der al­le om­stæn­dig­he­der har Na­tions Le­ague sik­ret lan­det en sejr. Før i ti­den hav­de lands­hol­det svært ved at skaf­fe mod­stan­de­re til træ­nings­kam­pe; el­ler som Trón­dur Ar­ge si­ger:

»For­bun­det har væ­ret nødt til at ar­ran­ge­re en kamp mod et thailand­sk U23-hold – det er jo så­dan no­get, der er li­ge til at gri­ne af«.

Og der­for er Na­tions Le­ague al­le­re­de alt an­det end me­nings­løs og lat­ter­lig, iføl­ge Lars Ol­sen.

»Jeg er glad for, at så­dan en lil­le na­tion som Færø­er­ne får mu­lig­hed for at spil­le nog­le kam­pe, der be­ty­der no­get. Nu er der vir­ke­lig no­get på spil,« si­ger han.

FO­TO: VISAR KRYEZIU

De færø­ske spil­le­re kæm­per for at hol­de bol­den ude af må­let i det før­ste ind­byr­des op­gør mod Ko­so­vo. Søn­dag af­ten mø­des hol­de­ne igen, når Færø­er­ne er hjem­me­hold og jag­ter re­van­che.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.