Det lang­som­me ikon

Jyllands-Posten Søndag - - VEJRET -

Da den iko­ni­ske Ci­troën 2CV blev præ­sen­te­ret for of­fent­lig­he­den for 70 år si­den, mar­ke­re­de det­te star­ten på én af bil­ver­de­nens må­ske stør­ste suc­ces­hi­sto­ri­er. Den mini­ma­li­sti­ske bil­mo­del er igen­nem ik­ke min­dre end 42 år ble­vet pro­du­ce­ret i me­re end 5 mio. ek­sem­pla­rer, og sta­dig den dag i dag er bi­len po­pu­lær blandt sam­le­re og bi­li­ster, der væg­ter kø­re­tø­jets char­me hø­je­re end kø­re­e­gen­ska­ber­ne.

På trods af en vægt på un­der 600 ki­lo har en 2CV med si­ne to cy­lin­dre og mak­si­malt 29 he­ste­kræf­ter al­drig væ­ret no­gen kvik bil, og set med nu­ti­dens øj­ne vir­ker bi­lens tek­ni­ske da­ta nær­mest ko­mi­ske.

Det vi­ser gra­fik­ken, der sam­men­lig­ner en ræk­ke nøg­le­tal for en sen top­mo­del fra 2Cv-se­ri­en med de til­sva­ren­de tal for en nu­ti­dig Ci­troën C1 i den al­ler­mest skra­be­de ud­ga­ve.

Men at frem­hæ­ve de­tal­jer som den ik­ke­ek­si­ste­ren­de ac­ce­le­ra­tions­ev­ne, kri­tisab­le mil­jø­e­gen­ska­ber og det tvivls­om­me sik­ker­heds­ni­veau vil­le nok væ­re at mis­se po­in­ten.

Når det kom­mer til styk­ket, er det nok de fær­re­ste af nu­ti­dens bil­mo­del­ler, som vil bli­ve om­talt i avis­spal­ter­ne om 70 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.