Spo­ti­fy fø­rer an ef­ter ti år

Jyllands-Posten Søndag - - VEJRET -

Den 7. ok­to­ber var det præ­cis 10 år si­den, at den sven­ske mu­sik­s­trea­m­ingtje­ne­ste Spo­ti­fy blev lan­ce­ret. Tje­ne­sten gav som en af de før­ste bru­ger­ne mu­lig­hed for at lyt­te til al den mu­sik, de hav­de lyst til, mod be­ta­ling af et fast må­ned­ligt be­løb.

Mo­del­len er igen­nem åre­ne ble­vet kri­ti­se­ret fra fle­re si­der.

På den ene si­de har bru­ge­re kla­get over hul­ler i ka­ta­lo­get og det for­hold, at de be­ta­ler for mu­sik, de ik­ke kom­mer til at eje. På den an­den si­de har mu­si­ke­re yt­ret util­freds­hed med de be­løb, tje­ne­sten ud­be­ta­ler til kunst­ner­ne – ty­pisk kun få øre pr. af­spil­ning.

Ik­ke de­sto min­dre ser strea­m­ingtje­ne­ster ud til at væ­re kom­me for at bli­ve. Iføl­ge de se­ne­ste tal har ale­ne Spo­ti­fy som den stør­ste spil­ler på mar­ke­det 180 mio. ak­ti­ve bru­ge­re, hvoraf 83 mio. be­ta­ler for tje­ne­sten.

Vil­lig­he­den til at be­ta­le for strea­m­ing har væ­ret med­vir­ken­de til, at mu­sikin­du­stri­ens om­sæt­ning i man­ge lan­de at­ter er ste­get.

På det se­ne­ste har en ræk­ke kon­kur­ren­ter som Ap­ple og Ama­zon dog kun­net ero­bre mar­keds­an­de­le fra Spo­ti­fy. Og så er Spo­ti­fy 10 år ef­ter lan­ce­rin­gen sta­dig en un­der­skud­s­for­ret­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.