DAN­MARKS MEST UD­SAT­TE SNYDT FOR MIL­LI­O­NER

Jyllands-Posten Søndag - - INDBLIK -

TIDSLINJE:

Ul­ti­mo au­gust 2018: En in­tern kon­trol i So­ci­alsty­rel­sen af­slø­rer fejl i ud­be­ta­lin­gen af til­skuds­mid­ler.

24. sep­tem­ber: So­ci­alsty­rel­sen mistæn­ker Brit­ta Ni­el­sen. Bør­ne- og so­ci­al­mi­ni­ste­ren ori­en­te­res mundt­ligt.

25. sep­tem­ber: Brit­ta Ni­el­sen bli­ver meldt til Fyns Po­li­ti, som over­dra­ger sa­gen til Bag­mand­spo­li­ti­et.

26. sep­tem­ber: Brit­ta Ni­el­sen bort­vi­ses. Iføl­ge So­ci­alsty­rel­sen har hun »af le­gi­ti­me år­sa­ger« på det­te tids­punkt ik­ke væ­ret på ar­bej­de i tre uger.

29. sep­tem­ber: Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at Brit­ta Ni­el­sen med stor sand­syn­lig­hed har svind­let sig til et stør­re mil­li­onbe­løb.

5. ok­to­ber: In­ter­ne un­der­sø­gel­ser pe­ger på, at der skal væ­re svind­let for ca. 111 mio. kr.

9. ok­to­ber: Of­fent­lig­he­den bli­ver ori­en­te­ret om sa­gen.

10. ok­to­ber: En dom­mer i Kø­ben­havns By­ret be­slut­ter, at der ik­ke skal væ­re nav­ne­for­bud mod Brit­ta Ni­el­sen. Pres­sen kan nu næv­ne hen­de med navn og be­skri­ve sa­gen me­re ind­gå­en­de.

Se­ne­re sam­me dag kan Ek­stra Bla­det via et el­lers for­tro­ligt do­ku­ment for­kla­re, hvor­dan svind­len er fo­re­gå­et.

12. ok­to­ber: To kvin­der og en mand sig­tes for hæ­le­ri i for­bin­del­se med sam­me sag. Der er nav­ne­for­bud for al­le tre.

Sam­me dag vi­ser et rets­do­ku­ment, at ku­ra­tor ind­til vi­de­re kun har fun­det vær­di­er for to mil­li­o­ner kr. hos Brit­ta Ni­el­sen.

Kil­der: Bør­ne- og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et, So­ci­alsty­rel­sen, Ek­stra Bla­det og JP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.