Ki­na skær­per kam­pen mod ti­gre og ræ­ve

Ki­na stør­ste film­stjer­ne har få­et en skat­tebø­de på 830 mil­li­o­ner kro­ner, og den tid­li­ge­re In­ter­pol-chef Meng er ik­ke den ene­ste, som er hav­net i pro­ble­mer på grund af kam­pen mod kor­rup­tion.

Jyllands-Posten Søndag - - INDBLIK -

Frem­gangs­må­den er næ­sten iden­tisk: De bli­ver diskret sam­let op af agen­ter fra det hem­me­li­ge po­li­ti. Som re­gel i en luft­havn, på kon­to­ret el­ler i sjæld­ne­re til­fæl­de i hjem­met. De for­svin­der uden en for­kla­ring, og of­fent­lig­he­den hø­rer in­tet til dem, før de plud­se­lig duk­ker op i for­bin­del­se med en rets­sag el­ler en til­stå­el­se.

Ar­re­sta­tio­nen af den nu for­hen­væ­ren­de In­ter­pol-chef Meng Hongwei er kun spe­ci­el på et ene­ste punkt: Som chef for den in­ter­na­tio­na­le po­li­ti­o­r­ga­ni­sa­tion var hans in­ter­na­tio­na­le pro­fil så mar­kant, at myn­dig­he­der­ne var nødt til at mel­de ud, at han rent fak­tisk var ble­vet sam­let op i luft­hav­nen, til­ba­ge­holdt og af­hørt om for­skel­li­ge for­mer for kor­rup­tion.

In­gen skal for­ven­te at hø­re nyt om ham, før har står for­an en dom­mer x an­tal må­ne­der ude i frem­ti­den. Tids­ho­ri­son­ten kan grund­læg­gen­de af­må­les til den tid, det ta­ger at til­stå, hvad der er at til­stå. Si­den føl­ger dom­mens dag.

Kor­rup­tions­j­ag­ten

Ki­nas præ­si­dent, Xi Jin­ping, er i gang med 2.0-ver­sio­nen af jag­ten på skat­tesvin­del, kor­rup­tion, bed­ra­ge­ri og hvid­vask Der er rul­let ho­ve­d­er i stor stil, og det vil der og­så gø­re frem­over. Fløjls­hand­sker­ne er for længst put­tet ned i skuf­fen. Med fle­re pro­mi­nen­te ar­re­sta­tio­ner på det se­ne­ste står det klart, at kam­pen for at ren­se ud blandt na­tio­nens kor­rup­te, ny­ri­ge ele­men­ter er gå­et ind i en ny fa­se.

Si­den Xi Jin­ping kom til mag­ten i 2013, har kam­pen mod kor­rup­tion væ­ret top­pri­o­ri­te­rin­gen. Først i par­ti­et. Si­den i re­sten af sam­fun­dets in­sti­tu­tio­ner og kong­lo­me­ra­ter.

Før­ste fa­se i hans før­ste em­beds­pe­ri­o­de var en kampag­ne in­ter­nt i kom­mu­ni­st­par­ti­et. Re­sul­ta­tet blev of­fent­lig­gjort på par­ti­kon­gres­sen i ok­to­ber sid­ste år. Cir­ka 1,2 mil­li­o­ner par­ti­med­lem­mer var ble­vet straf­fet. Tal­let ly­der vold­somt, men skal ses i per­spek­tiv af, at kom­mu­ni­st­par­ti­et som ver­dens stør­ste po­li­ti­ske par­ti har cir­ka 90 mil­li­o­ner med­lem­mer.

I Ki­na ta­ler man bil­led­ligt om flu­er­ne, ti­gre­ne og ræ­ve­ne. Der er flest flu­er, al­min­de­li­ge funk­tio­næ­rer og an­sat­te. Men det var ik­ke kun flu­er­ne, der blev kla­sket. Som no­get nyt er og­så stri­be­vis af par­ti­spid­ser i ti­ger­ka­te­go­ri­en fal­det i kor­rup­tio­nens navn.

På sam­me kon­gres an­non­ce­re­de Xi Jin­ping, at kam­pen nu for al­vor vil­le be­væ­ge sig ud over par­tiets eg­ne ræk­ker til al­le om­rå­der af sam­fun­det. Det ske­te ved at etab­le­re en sær­lig an­ti­kor­rup­tions­kom­mis­sion og æn­dre love­ne. Kom­mis­sio­nen fik vidt­gå­en­de magt­be­fø­jel­ser, og love­ne blev æn­dret, så kom­mis­sio­nen og­så kun­ne ar­bej­de uden for par­ti­et. I det gam­le lov­kom­pleks hav­de an­ti­kor­rup­tions­ko­mi­te­er­ne kun ret til at ar­bej­de in­den for par­tiets eg­ne ræk­ker.

Han gar­de­re­de sin ryg nedad i for­hold til fol­ket ved at for­dob­le den skat­te­mæs­si­ge bund­græn­se, så de fle­ste lav­t­løn­ne­de slet ik­ke be­hø­ver at be­ta­le per­sonskat. Sam­ti­dig er der ud­stuk­ket fo­ku­s­om­rå­der, som vil bli­ver gen­nem­gå­et med tæt­te­kam for at ram­me de man­ge, som uret­mæs­sigt har be­ri­get sig på sta­tens og fol­kets be­kost­ning i de se­ne­ste år.

Gen­nem en ræk­ke kon­kre­te sa­ger har re­ge­rin­gen sendt et sig­nal til høj som lav: In­gen er læn­ge­re hel­lig.

Sa­gen om Bing­bing

Ba­re ugen før Mengs ar­re­sta­tion ram­te Ki­nas mest be­røm­te in­ter­na­tio­na­le film­stjer­ne over­skrif­ter­ne. Hol­lywood-stjer­nen Fan Bing­bing hav­de væ­ret for­s­vun­det si­den juli. In­gen ane­de, hvor hun var, og hen­des ven­ner i Los An­ge­les var be­kym­re­de.

Myste­ri­et blev løst, da de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der med­del­te, at hun er ble­vet dømt til at be­ta­le, hvad der sva­rer til 830 mil­li­o­ner kr. i ek­stra skat­ter og bø­der på grund af skat­tesvin­del. Men hun slip­per for fængsel grund af sit sam­ar­bej­de med myn­dig­he­der­ne. På sit web­s­i­te på det ki­ne­si­ske net­værk Wei­bo skrev hun sam­ti­dig en læn­ge­re und­skyld­ning og lo­ve­de at be­ta­le. »Jeg skam­mer mig. Jeg fø­ler mig skyl­dig over, hvad jeg har gjort, og und­skyl­der over for al­le«, hed­der det blandt an­det. Hun er­klæ­rer, at hun er kom­met på bed­re tan­ker og er nå­et til en er­ken­del­se af, at hun som rol­lemo­del og of­fent­lig fi­gur har et stør­re an­svar for at føl­ge loven.

Hun in­drøm­mer at ha­ve be­nyt­tet et ud­bredt skat­te­und­dra­gel­ses­sy­stem kendt som yin og yang. Nor­malt re­li­gi­øse sym­bo­ler på to ele­men­ter i en hel­hed. Her re­præ­sen­tan­ter for det, der på dansk kal­des dob­belt bog­hol­de­ri. Der la­ves to kon­trak­ter: en hem­me­lig yin, der in­de­hol­der de re­el­le tal. Og en of­fent­lig yang med an­dre tal til skat­te­væ­se­net. En ud­bredt prak­sis spe­ci­elt i un­der­hold­nings­bran­chen, og re­ge­rin­gen bru­ger nu sa­gen som løf­te­stang for en må­l­ret­tet ku­le­grav­ning af he­le in­du­stri­en. De ki­ne­si­ske skat­tejæ­ge­re har lan­ce­ret en fi­re­trin­s­ra­ket. Før­ste trin er en skat­team­ne­sti, hvis man be­ken­der si­ne syn­der se­ne­ste 1. de­cem­ber. An­den fa­se frem til for­å­ret er de­fi­ne­ret som rå­d­giv­ning om den kor­rek­te må­de at op­gi­ve si­ne skat­te­for­hold – hvis man har pro­ble­mer med reg­ler­ne. Si­den fal­der ham­me­ren.

Hvor dybt kampag­nen vil stik­ke, og hvor sto­re be­løb der er ta­le om, er al­les gæt. Det hand­ler ik­ke kun om de 40-50 højt be­tal­te ki­ne­si­ske su­per­stjer­ner, men mest om det enor­me un­der­lig­gen­de kom­pleks af men­ne­sker og sel­ska­ber knyt­tet til un­der­hold­nings­bran­chen.

»Det er lidt som at sam­le vand i en si.

Men re­ge­rin­gen sen­der et stærkt og klart sig­nal: Man skal be­ta­le si­ne skat­ter«, som kom­men­ta­to­ren Ei­nar Tan­gen for­kla­rer på den in­ter­na­tio­na­le ki­ne­si­ske TV sta­tion CGTN.

In­ter­pol-for­man­den Mengs fald føl­ger op­gra­de­rin­gen af an­den fa­se i kampag­nen mod ti­gre­ne i den of­fent­li­ge sek­tor. Kun en uge in­den hans ar­re­sta­tion i Bei­jings luft­havn over­gik en til­sva­ren­de skæb­ne di­rek­tø­ren for Ki­nas ener­gi­for­sy­ning (Na­tio­nal Ener­gy Ad­mi­ni­stra­tion), den tid­li­ge­re gu­ver­nør i Xinji­ang-provin­sen, Nur Be­kri.

Han mel­lem­lan­de­de i Bei­jing ef­ter at ha­ve væ­ret med en ki­ne­sisk de­le­ga­tion i Moskva for at for­hand­le ener­gi­af­ta­ler med Vla­di­mir Pu­tin. Han skul­le ha­ve væ­ret vi­de­re til Sin­ga­po­re, men blev i sam­me stil som Meng ar­re­ste­ret i luft­hav­nen og ført væk.

En kort­fat­tet med­del­el­se fra an­ti­kor­rup­tions­kom­mis­sio­nen (of­fi­ci­elt the Na­tio­nal Su­per­visory Com­mis­sion) si­ger, at han mistæn­kes for »al­vor­lig over­træ­del­se af di­sci-

FO­TO: AP

In­ter­pols for­mand blev i for­ri­ge uge meldt sav­net og ef­ter­lyst af fransk po­li­ti. Han var ble­vet an­holdt un­der en Ki­na-tur og sig­tes for kor­rup­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.