DØMTE TI­GRE

Jyllands-Posten Søndag - - INDBLIK - Yong­kang, Sun Zhengcai, Wu Aiying, Boxiong. Zhang Zhongs­heng, Zhou Guo

Si­den Xi Jin­ping kom til mag­ten i Ki­na som par­ti­chef i 2012 og præ­si­dent i 2013 og er­klæ­re­de kam­pen mod kor­rup­tion for sin top­pri­o­ri­tet, er en ræk­ke top­folk i kom­mu­ni­st­par­ti­et ble­vet fængs­let for kor­rup­tion og har få­et kon­fi­ske­ret al­le de­res vær­di­er.

Li­sten om­fat­ter blandt an­dre:

Tid­li­ge­re sik­ker­heds­chef

po­lit­bu­reau­med­lem og en­gang nr. tre i par­ti­et. I 2015 idømt livsva­rigt fængsel for kor­rup­tion i stør­rel­sen 120 mil­li­o­ner kr. Hans søn blev idømt 18 års fængsel, og hans hu­stru ni års fængsel i sam­me sagskom­pleks.

tid­li­ge­re med­lem af po­lit­bu­reau­et. Idømt livsva­rigt fængsel i maj 2018 for at ha­ve mod­ta­get be­stik­kel­se for om­kring 150 mil­li­o­ner kr.

kvin­de­ligt med­lem af cen­tral­ko­mi­te­en og ju­stits­mi­ni­ster fra 2005 til 2017. Smidt ud af par­ti­et i 2017 og nu un­der un­der­sø­gel­se for kor­rup­tion.

Tid­li­ge­re næst­for­mand i den cen­tra­le mi­li­tærkom­mis­sion

I 2016 idømt livsva­rigt fængsel for om­fat­ten­de kor­rup­tion.

vi­ce­borg­me­ster i Luli­ang. I 2018 dømt til dø­den for at ha­ve mod­ta­get næ­sten en mil­li­ard kro­ner i be­stik­kel­se gen­nem 16 år fra 1997 til 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.