Par­ti­er fø­ler sig ført bag ly­set: Vi vil­le ik­ke ha­ve god­kendt det

For­lø­bet, hvor Fi­nans­ud­val­get stem­te for be­vil­ling til V-mi­ni­sters in­ve­ste­ring, kræ­ves ku­le­gra­vet. Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et: Til­de­ling blev først of­fent­lig, da V-mi­ni­ster var fra­t­rå­dt sit hverv. DATOER DE VIG­TIG­STE

Jyllands-Posten Søndag - - INDBLIK - MIE LOUISE RAATZ NIKOLAJ RYTGAARD mie.l.raatz@jp.dk nikolaj.rytgaard@jp.dk

Et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg – fra Dansk Fol­ke­par­ti til En­heds­li­sten – fast­slår, at det bur­de væ­re ble­vet fuldt op­lyst om V-mi­ni­sters for­bin­del­ser til det e-sport­s­fir­ma, som fik be­vil­li­get 2 mio. kr. af Fi­nans­ud­val­get i som­mer.

Det ske­te på et så­kaldt akt­styk­ke, som fle­re par­ti­er nu tviv­ler stærkt på, at de vil­le ha­ve god­kendt, hvis de hav­de vidst, at ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers (V) eje­de an­par­ter i fir­ma­et, at em­beds­vær­ket hav­de be­tæn­ke­lig­he­der ved in­ter­es­se­kon­flik­ten, og at selv­sam­me fir­ma et år for­in­den ha­ve få­et af­slag på støt­te.

»Vi kend­te jo ik­ke sam­men­hæn­gen. Det vil­le vi ha­ve stil­let spørgs­mål til, før vi hav­de ta­get stil­ling til, om vi kun­ne stem­me for,« si­ger fi­nansord­fø­rer René Chri­sten­sen (DF).

Sa­gen hand­ler om fir­ma­et Rfrsh, der bl.a. ar­ran­ge­rer com­pu­ter­spils­tur­ne­rin­ger. I 2017 fik fir­ma­et af­slag på of­fent­li­ge støt­te­kro­ner med be­grun­del­sen, at der »in­gen re­le­van­te pul­jer« var i Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et.

Ef­ter­føl­gen­de gik fir­ma­et til da­væ­ren­de er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K), og året ef­ter fik fir­ma­et til­delt 2 mio. kr. Det un­drer Dansk Fol­ke­par­ti. »Det er mær­ke­ligt, at man først gi­ver af­slag og bag­ef­ter til- sagn. Når vi gi­ver støt­te­kro­ner, skal det ske på et fag­ligt grund­lag. Det er ik­ke fø­lel­ser el­ler an­det, der skal af­gø­re det,« si­ger René Chri­sten­sen (DF).

Pel­le Drag­sted (EL) be­teg­ner sa­gen som »skum­mel«:

»Vi hav­de stemt imod, hvis vi vid­ste, hvad vi ved i dag,« si­ger han og fort­sæt­ter:

»Det kan ly­de som en lil­le sag, men det er jo prin­ci­pi­elt me­get vig­tigt, for det hand­ler om, hvor­dan Fi­nans­ud­val­get for­val­ter skat­te­bor­ger­nes pen­ge. Uan­set om det er 2 el­ler 20 mio. kr., så skal der væ­re sik­ker­hed om, at de gi­ves på et sag­ligt grund­lag og al­drig no­gen­sin­de som en ven­ne­tje­ne­ste.«

Hel­ler ik­ke SF hav­de la­det be­vil­lin­gen til fir­ma­et gli­de igen­nem, si­ger grup­pe­for­mand Jakob Mark (SF):

»Vi hav­de ik­ke stemt for og hav­de for­søgt at få ud­skilt den del, så det ik­ke var en del af akt­styk­ket.«

En mi­ni­ster på vej væk

Sam­me mel­ding ly­der fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets fi­nansord­fø­rer, Ben­ny En­gel­bre­cht. Han hæf­ter sig des­u­den ved, at akt­styk­ket blev en­de­ligt god­kendt præ­cis sam­me dag, som Bri­an Mik­kel­sen aft­rå­d­te som mi­ni­ster, for­di han skul­le væ­re adm. di­rek­tør i bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Er­hverv:

»Hvis vi hav­de haft den­ne del af sa­gen fuldt op­lyst, så vil­le vi ik­ke ha­ve god­kendt det. Det lig­ner, at det her akt­styk­ke er ble­vet pres­set igen­nem af en mi­ni­ster, der var på vej ud ad dø­ren,« si­ger En­gel­bre­cht.

Tom­my Ah­lers af­le­ve­re­de en li­ste over si­ne øko­no­mi­ske in­ter­es­ser tre uger se­ne­re end tids­fri­sten, som Stats­mi­ni­ste­ri­et har sat op, og Fol­ke­tin­get hav­de der­med in­gen vi­den om mi­ni­ste­rens in­vol­ve­ring i fir­ma­et, da støt­te­kro­ner­ne skul­le be­vil­li­ges. Det er »dybt kri­tisa­belt«, me­ner 29. ju­ni 2017: Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et gi­ver af­slag på øko­no­misk støt­te til en e-sport­s­tur­ne­ring ar­ran­ge­ret af Rfrsh, der er del­vist ejet af Tom­my Ah­lers.

26. marts 2018: Rfrsh sen­der en an­søg­ning om 2 mio. kr. til den sær­li­ge rå­d­gi­ver for er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K).

2. maj 2018: Tom­my Ah­lers (V) til­træ­der som mi­ni­ster for ud­dan­nel­se og forsk­ning.

16. maj 2018: Bri­an Mik­kel­sens sær­li­ge rå­d­gi­ver vi­de­re­sen­der an­søg­nin­gen fra Rfrsh til en em­beds­mand i Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et.

22. maj 2018: Kon­tor­chef skri­ver, at mi­ni­ste­ri­et ik­ke kan støt­te, hvis Tom­my Ah­lers er ejer. Sam­me af­ten skri­ver Rfrsh, at Tom­my Ah­lers vil sæl­ge si­ne an­par­ter.

8. ju­ni 2018: Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et sæt­ter e-sport­s­tur­ne­rin­gen på et så­kaldt akt­styk­ke og sen­der det til Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

13. ju­ni 2018: Akt­styk­ket over­sen­des til Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg. Sam­me dag sæl­ger Tom­my Ah­lers si­ne an­par­ter.

21. ju­ni 2018: Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg god­ken­der akt­styk­ket og de 2 mio. kr. til tur­ne­rin­gen. Sam­me dag stop­per Bri­an Mik­kel­sen som mi­ni­ster. re­ge­rin­gens støt­te­par­ti.

»Når li­sten ik­ke lig­ger der, har vi jo in­gen mu­lig­hed for at se tin­ge­ne ef­ter i søm­me­ne,« si­ger René Chri­sten­sen.

SF’S grup­pe­for­mand kal­der det »fuld­stæn­dig uhold­bart, at en mi­ni­ster kan væ­re med til at på­vir­ke en be­vil­ling til et fir­ma, han selv kan tje­ne pen­ge på«.

»Og hvis det vi­ser sig, at der er be­hov for at kig­ge på lov­giv­nin­gen her, så må vi gø­re det,« si­ger Ja­cob Mark.

TIDSLINJE:

Ny mi­ni­ster: Før min tid

Den nu­væ­ren­de er­hvervs­mi­ni­ster, Ras­mus Jar­lov (K), vil hel­ler ik­ke for­hol­de sig til sa­gen, men ud­ta­ler i en skrift­lig kom­men­tar:

»Be­slut­nin­gen om blandt an­det at bru­ge mid­ler på e-sport er truf­fet, før jeg til­t­rå­d­te som er­hvervs­mi­ni­ster, og det er ik­ke et for­løb, jeg har væ­ret in­de over. I føl­ge mi­ne op­lys­nin­ger blev den en­de­li­ge be­slut­ning truf­fet af Fol­ke­tin­get i Fi­nans­ud­val­get d. 21. ju­ni 2018, hvil­ket var sam­me dag, som jeg blev ud­nævnt som mi­ni­ster.«

Bri­an Mik­kel­sen vil ik­ke stil­le op til in­ter­view om sa­gen, men skri­ver i en mail, at han »in­gen vi­den« hav­de om Tom­my Ah­lers’ an­par­ter i fir­ma­et. Det er på trods af, at han som mi­ni­ster har mod­ta­get mails, hvor Ah­lers om­ta­les som »rå­d­gi­ver og in­ve­stor« i fir­ma­et.

Ah­lers øn­sker ik­ke at stil­le op til in­ter­view, men solg­te iføl­ge sin spin­dok­tor si­ne an­par­ter i fir­ma­et net­op »for at und­gå spe­ku­la­tio­ner om po­ten­ti­el­le in­ter­es­se­kon­flik­ter«.

Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at mi­ni­ste­ri­et i maj 2018 »var op­mærk­som på in­ter­es­se­kon­flik­ten mel­lem Tom­my Ah­lers og virk­som­he­den Rfrsh«, og at mi­ni­ste­ri­et i mail­kor­re­spon­dan­cer og te­le­fo­nisk hav­de be­mær­ket over for Rfrsh, »at mi­ni­ste­ri­et ik­ke kun­ne støt­te pro­jek­tet med fi­nan­si­e­ring, med­min­dre Tom­my Ah­lers trå­d­te ud af ejer­ska­bet«.

Mi­ni­ste­ri­et hæf­ter sig ved, at til­de­lin­gen først blev »of­fent­lig­gjort« i en pres­se­med­del­el­se i slut­nin­gen af ju­ni:

»Dvs. ef­ter at Tom­my Ah­lers hav­de fra­t­rå­dt sit hverv.«

FO­TO: POLFOTO

Tid­li­ge­re er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K) åb­ne­de i 2018 den sto­re esport­s­tur­ne­ring Blast Pro Se­ri­es i Roy­al Are­na i Kø­ben­havn. Blandt ejer­ne af fir­ma­et var ud­dan­nel­ses-og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.