Nyheds­quiz

Jyllands-Posten Søndag - - INDBLIK -

UGE 41

1 200 el­drev­ne lø­be­hjul blev sendt ud i by­ens ga­der. Fi­re da­ge se­ne­re måt­te sel­ska­bet træk­ke dem til­ba­ge, for­di de end­nu er ulov­li­ge at bru­ge. I hvil­ken by?

A. Aar­hus

B. Aal­borg

C. Kø­ben­havn

2 Sku­e­spil­le­ren Ni­clas Køl­pin gi­ver den gas som Or­la Frøs­nap­per, når Fri­lands­mu­se­et i ef­ter­års­fe­ri­en om­dan­ner Sta­tions­by­en til et far­ve­rigt uni­vers, der ta­ger ud­gangs­punkt i fle­re bø­ger af for­fat­te­ren bag Or­la Frøs­nap­per. Hvil­ken for­fat­ter?

A. Bjar­ne Reu­ter

B. Ole Lund Kir­ke­gaard

C. Den­nis Jür­gen­sen

3 Et lav­pris­fly­sel­skab hå­ber, at et po­rtræt af den ny­ligt af­dø­de mu­si­ker Kim Lar­sen i frem­ti­den vil pry­de sel­ska­bets fly. Si­den 2002 har sel­ska­bet udsmyk­ket si­ne fly med bil­le­der af per­son­lig­he­der, der har flyt­tet græn­ser, ud­for­dret sam­fun­det og in­spi­re­ret. Hvil­ket fly­sel­skab?

A. Norwe­gi­an

B. SAS

C. Ea­syjet

4 I godt et år­ti har der væ­ret stil­le på bog­fron­ten fra den ame­ri­kan­ske for­fat­ter Tho­mas Har­ris, men til næ­ste år er han klar med en ny ro­man. Ud over hans de­but­ro­man har hans fi­re øv­ri­ge ro­ma­ner hand­let om en hy­perin­tel­li­gent psy­ko­pa­tisk se­ri­e­mor­der. Hvad hed­der mor­de­ren?

A. Nor­man Ba­tes

B. Han­ni­bal Lecter

C. Pa­tri­ck Ba­te­man

5 Re­ge­rin­gen i den au­stral­ske del­stat New South Wa­les, hvor Syd­ney er ho­ved­stad, pres­ser på for at bru­ge den dan­ske ar­ki­tekt Jørn Utzons iko­ni­ske ope­ra­hus’ fa­ca­de som en ly­sen­de re­k­la­me­søj­le. Hvad skal der re­k­la­me­res for?

A. Et he­ste­væd­de­løb

B. Et ny­op­ført ba­de­land

C. Det lo­ka­le kunst­mu­se­um

6 11 del­ta­ge­re fra he­le lan­det er i år til­meldt kon­kur­ren­cen DM i kæm­pe­græskar, der af­hol­des i Ti­vo­li. Sid­ste år skul­le der syv mænd til at løf­te vin­der­græskar­ret. Hvad ve­je­de det?

A. 221,7 ki­lo

B. 358,3 ki­lo

C. 485,4 ki­lo

7 Indtje­nin­gen i det dan­ske spil­fir­ma Ki­loo er på sit la­ve­ste i syv år, vi­ser et nyt regn­skab. Fir­ma­et står bag et spil, der er den stør­ste dan­ske spilsuc­ces no­gen­sin­de. Spil­let er – trods seks år på ba­gen – sta­dig et af ver­dens mest down­lo­a­de­de spil. Hvad hed­der spil­let?

A. ”An­gry Birds”

B. ”Co­un­ter-stri­ke”

C. ”Sub­way Sur­fers”

8 Net­op som et ma­le­ri blev meldt solgt hos auk­tions­hu­set So­t­he­by’s i London for 1 mio. bri­ti­ske pund, be­gynd­te ma­le­ri­et ”Pi­ge med bal­lon” at maku­le­re sig selv. Hvem er kunst­ne­ren bag?

A. Cin­dy Sher­man

B. Jeff Koons

C. Bank­sy

9 Hu­se­ne i den for­fald­ne og næ­sten for­lad­te lands­by Co­rip­po skal om­dan­nes til fe­ri­e­hu­se og ho­tel­væ­rel­ser, mens by­ens ene­ste fun­ge­ren­de virk­som­hed, oste­ri­et, skal ud­byg­ges til re­stau­ran­t­om­rå­de og re­cep­tion. I hvil­ket land lig­ger Co­rip­po?

A. Schweiz

B. Ita­li­en

C. Østrig

10 De la­vest ud­dan­ne­de i de tyn­dest be­fol­ke­de om­rå­der er ble­vet hår­dest ramt af sko­le­luk­nin­ger, vi­ser en ana­ly­se. Hvor man­ge fol­ke­sko­ler var der i Dan­mark i 2017?

A. 998

B. 1.276

C. 1.54

Re­seach: Bi­bli­o­te­ket i Jp/po­li­ti­kens Hus A, B 10: 9: C, 8: C, 7: C, 6: A, 5: B, 4: A, 3: B, 2: C, 1: Svar:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.