Lyt til Frøkjær & for­fat­ter­ne

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR WEEKEND -

Jour­na­list Cecilie Frøkjær mø­der hver uge nog­le af Dan­marks dyg­tig­ste, bo­gak­tu­el­le for­fat­te­re i en po­dcast­se­rie, der pro­du­ce­res eks­klu­sivt for Jyl­lands-po­sten.

Så­dan gør du:

Du kan lyt­te til den ak­tu­el­le samt tid­li­ge­re ud­ga­ver af ”Frøkjær & for­fat­ter­ne” på: jp.dk/ po­dcast

Der­u­d­over kan du sø­ge og down­lo­a­de ”Frøkjær & for­fat­ter­ne” via po­dcast-ap­pen på en ip­ho­ne.

Hvis du har en An­droid-te­le­fon, kan ”Frøkjær & for­fat­ter­ne” hen­tes via ap­pen Pod­be­an.

er ud­dan­net fra For­fat­ter­sko­len i 1998 og sprog­of­fi­cer i rus­sisk i 2003.

Rieb­nitz­sky var i 2007 ud­sendt til Af­g­ha­ni­stan, først som sol­dat og si­den som Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets rå­d­gi­ver. Hen­des før­ste bog var bi­o­gra­fi­en ”Kvin­der­nes krig” (2010) om hen­des ar­bej­de med af­g­han­ske kvin­der.

Hen­des de­but­ro­man, ”Den stjå­l­ne vej”, ind­brag­te hen­de Bog­forums De­butant­pris. Hun fik Bog­hand­ler­nes Gyld­ne Laur­bær for sin an­den ro­man, ”For­ban­de­de yn­gel”.

Og hen­des tred­je ro­man, ”Or­kan­sæ­so­nen og stil­he­den”, blev ba­det i stjer­ner og an­mel­der­ros. På jp.dk/po­dcast kan du gå på op­da­gel­se i al­le de hid­ti­di­ge ud­ga­ver af Frøkjær & For­fat­ter­ne.

De an­mel­der­ro­ste for­fat­te­re Er­ling Jep­sen, Dort­he Nors, Leo­nora Chri­sti­na Skov og Me­re­te Pryds Hel­le

Dig­te­ren Ca­s­par Eric

Se­ni­o­r­ankla­ger An­ne Bir­git­te Stürup

Nor­disk Råd-vin­der­ne Kir­sten Thorup og Pia Taf­d­rup

Ko­lo­ni­tids­for­tæl­ler­ne Mich Vraa og Kim Le­i­ne Kri­mi­for­fat­ter­ne Michael Katz Kre­feld, Lo­ne Theils og Jens Hen­rik Jen­sen

Ope­rain­struk­tør og te­a­ter­chef Kas­per Hol­ten Even­ty­re­ren Erik B. Jør­gen­sen

An­ne-cat­hri­ne Rieb­nitz­sky (f. 1974)

Gå på op­da­gel­se i ar­ki­vet Mød blandt an­dre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.