Net­flix fejrer hal­lowe­en med et uhyg­ge­ligt fa­mi­lied­ra­ma

Net­flix’ hal­lowe­en-gy­ser ”The Haun­ting of Hill Hou­se” har alt, hvad en klassisk gy­ser bør ha­ve: bå­de den sni­gen­de uhyg­ge, det plud­se­li­ge og over­ra­sken­de og det, der ba­re er klamt. Og så in­de­hol­der den et mindst li­ge så spæn­den­de fa­mi­lied­ra­ma.

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR - HANNE MUNK kul­tur@jp.dk

Okay, den­ne skri­bent er ik­ke ove­nud fan af gy­se­re. Mest for­di det kan væ­re svært at se me­nin­gen i at bru­ge fle­re ti­mer på at se no­get, der gi­ver dår­lig nat­te­søvn, frygt for at åb­ne dø­re og for ef­ter­år­s­af­te­ner­nes kulsor­te vin­du­er. Men som se­ri­eskri­bent går ar­bejds­op­ga­ven jo gan­ske en­kelt ud på at fin­de ud af, hvil­ken se­rie der er den al­ler­bed­ste net­op nu, og så me­get som jeg ger­ne vil­le und­gå det, så er re­a­li­te­ten ba­re, at Net­flix’ hal­lowe­en-gy­ser ”The Haun­ting of Hill Hou­se” er net­op det. Fak­tisk er den så god, at un­der­teg­ne­de glæ­der sig til at se re­sten.

Dog helst ik­ke ale­ne og kun i dags­lys.

En af hi­sto­ri­ens bed­ste gy­se­re

”The Haun­ting of Hill Hou­se”, der hav­de pre­mi­e­re den 12. ok­to­ber, ly­der må­ske be­kendt for nog­le – og helt sik­kert for de æg­te gy­ser­fans. Se­ri­en byg­ger på en ro­man fra 1959 skre­vet af den ame­ri­kan­ske for­fat­ter Shir­ley Ja­ck­son. Ro­ma­nen, der har den sam­me ti­tel som se­ri­en, er vidt an­er­kendt som en af de bed­ste gy­ser­hi­sto­ri­er no­gen­sin­de.

Der­for har den selv­føl­ge­lig og­så væ­ret på tv-skær­men før, bå­de i 1963 og 1999, hvor den blev fil­ma­ti­se­ret, beg­ge gan­ge med tit­len ”The Haun­ting”. Men hvor fil­me­ne hol­der sig til sel­ve gy­ser­hi­sto­ri­en – alt det, der spø­ger i det fa­mø­se Hill Hou­se, så ta­ger Net­flix’ tv-se­rie et nyt greb på for­tæl­lin­gen og be­skæf­ti­ger sig li­ge så me­get med ef­ter­virk­nin­ger­ne af at bo i et hjem­søgt hus.

”The Haun­ting of Hill Hou­se” føl­ger fem sø­sken­de, som over en kor­te­re pe­ri­o­de i de­res barn­dom bor i Hill Hou­se. For­æl­dre­nes plan er at renove­re det gam­le, fi­ne hus, sæl- ge det og tje­ne pen­ge til at byg­ge de­res drøm­me­hjem. Men hu­set er ik­ke ba­re fint, det er og­så vir­ke­lig uhyg­ge­ligt, og in­den læn­ge be­gyn­der bør­ne­ne at op­le­ve sæ­re ting.

Sær­ligt tvil­lin­ger­ne Luke og Nel­ly bli­ver hårdt ramt. Nel­ly af en uhyg­ge­lig da­me med knæk­ket nak­ke, der læ­ner sig ind over hen­de om nat­ten, og Luke af en høj mand med en bow­ler­hat og barn med nav­net An­ge­li­ca. Og­så de an­dre sø­sken­de, Ste­ven, Theo­dora og Shir­ley, op­le­ver sæ­re ting, men kla­rer sig bed­re i nu­ti­den.

Se­ri­en fun­ge­rer nem­lig lidt som de to an­dre se­ri­er ”This Is Us” og ”The Af­fair” – den fo­re­går i nu­ti­den, men vi­ser for­ti­dens hæn­del­ser i flas­h­ba­cks. I stil med ”The Af­fair” ser man og­så fle­re gan­ge de sam­me hæn­del­ser fra fle­re syns­punk­ter. På den må­de får man i små bid­der ind­blik i, hvad de fem sø­sken­de har gen­nem­gå­et, og hvor­for de til sidst for­lod hu­set i fuld pa­nik.

”THE HAUN­TING OF HILL HOU­SE”

Klassisk gys og fa­mi­lied­ra­ma

Flas­h­ba­ck­e­ne er og­så grun­den til, at un­der­teg­ne­de er vild med se­ri­en. Si­de­lø­ben­de med det klam­me gys kø­rer nem­lig et re­gu­lært fa­mi­lied­ra­ma, der er bå­de me­dri­ven­de og spæn­den­de.

Som voks­ne kæm­per tvil­lin­ger­ne Nel­ly og Luke med de­res trau­mer fra barn­dom­men – Nel­ly har psy­ki­ske pro­ble­mer, og Luke er narko­man for fuld ud­blæs­ning. Br­oren Ste­ven har en suc­ces­fuld kar­ri­e­re som for­fat­ter, men suc­ce­sen kom­mer fra en bog om fa­mi­li­ens op­le­vel­ser i Hill Hou­se, og ud­gi­vel­sen af den har split­tet fa­mi­li­en. Sær­ligt søste­ren Shir­ley er vred over bo­gen. Selv be­ar­bej­der hun barn­dom­mens trau­mer med sin egen virk­som­hed, en be­gra­vel­ses­for­ret­ning. Til sidst er der Theo­dora, der er ude af stand til at ha­ve et fø­lel­ses­mæs­sigt for­hold til an­dre end fa­mi­li­en. Des­u­den er der fa­ren, Hugh, som in­gen af sø­sken­de læn­ge­re har et for­hold til.

”The Haun­ting of Hill Hou­se” er værd at se, for­di den er æg­te uhyg­ge­lig med bå­de jump sca­res og lang­somt krib­len­de, kry­ben­de uhyg­ge. For­di man al­tid er i tvivl om, hvil­ke spø­gel­ser der kun fin­des i ho­ve­d­er­ne på de fem sø­sken­de, og hvil­ke der rent fak­tisk kom­mer op fra kæl­de­ren i det uhyg­ge­li­ge, gam­le hus. Og for­di man har lyst til at se, hvor­dan det går fa­mi­li­en, og ik­ke mindst hvor­for det gik så galt den­gang. Pre­mi­e­re på sæ­son 1 den 12. ok­to­ber på Net­flix.

10 af­snit a 60 mi­nut­ter.

Skabt af Mi­ke Fla­na­gan, der er en an­er­kendt in­struk­tør af gy­ser­film.

Han står bl.a. bag ”Ab­sen­tia” (2011), ”Oculus” (2014), ”Be­fo­re I Wa­ke” (2015) og ”Hush” (2016), som ud­kom eks­klu­sivt på Net­flix, og i 2017, og­så for Net­flix, en adap­tion af Step­hen Kings ”Ge­rald’s Ga­me”.

Med­vir­ken­de er Mi­chiel Hu­is­man (”Ga­me of Thro­nes”), Car­la Gu­gi­no (”New Girl”, ”Ca­li­for­ni­ca­tion”), Ti­mo­t­hy Hut­ton (”Or­di­nary Pe­op­le”), Hen­ry Tho­mas (”E.T.”, ”Bet­ter Thin­gs”), Oli­ver Ja­ck­son-co­hen (”Fa­ster”), Eliza­beth Rea­ser (”Ea­sy”, ”The Good Wi­fe”) og Ka­te Sie­gel, der ud over at spil­le søste­ren Theo­dora i se­ri­en og­så er gift med se­ri­ens for­fat­ter og in­struk­tør, Mi­ke Fla­na­gan.

”The Haun­ting of Hill Hou­se” byg­ger på en ro­man med sam­me ti­tel skre­vet af Shir­ley Ja­ck­son i 1959.

Ro­ma­nen er of­te an­er­kendt som en af hi­sto­ri­ens bed­ste lit­teræ­re gys.

Lig­nen­de se­ri­er er ”Sharp Ob­jects” (HBO Nor­dic) og ”Cast­le Ro­ck” (HBO Nor­dic).

STEVE DIETL/NET­FLIX

"The Haun­ting of Hill Hou­se" føl­ger fem sø­sken­de, der i en del af de­res barn­dom bo­e­de i et af USAS mest hjem­søg­te hu­se. Man føl­ger ef­ter­virk­nin­ger­ne i nu­ti­den og i flas­h­ba­cks ser man de uhyg­ge­li­ge hæn­del­ser i hu­set den af­ten, da alt gik galt. Fo­to:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.