DA­TA OG DØ­DEN

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR -

Dan­mark er iføl­ge Carl Öh­man det land i EU, som til­by­der den bed­ste da­ta­be­skyt­tel­se til af­dø­de.

Mik­kel Ste­nalt, fuld­mæg­tig i Da­ta­til­sy­net, op­ly­ser: »10 år ef­ter en per­sons død dæk­ker be­skyt­tel­sen i da­ta­be­skyt­tel­ses­reg­ler­ne ik­ke læn­ge­re. Men der kan sag­tens væ­re an­dre for­mer for lov­giv­ning, der kom­mer i spil der­ef­ter – det gæl­der f.eks. ar­kiv­lov­giv­nin­gen, og jeg kan og­så godt fo­re­stil­le mig, at der kan væ­re sær­li­ge reg­ler på sund­heds­om­rå­det«.

Al­li­ge­vel kan der væ­re be­hov for bed­re sik­ring, og her ser Carl Öh­man de eti­ske ret­nings­linjer fra In­ter­na­tio­nal Co­un­cil of Mu­se­ums (ICOM) som en god løs­ning. Det gæl­der bl.a.:

De skal sik­re, at de op­lys­nin­ger, de præ­sen­te­rer, er kor­rek­te.

Men­ne­sker bør præ­sen­te­res un­der ud­vis­ning af stor takt og i respekt for den vær­dig­hed, al­le folk har.

Ori­gi­na­lens in­te­gri­tet respek­te­res, når der frem­stil­les ko­pi­er el­ler re­pro­duk­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.