Østers gal­o­re

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR -

Øster­su­ge: De dan­ske østers er i fo­kus i ef­ter­års­fe­ri­en, der og­så er Oy­ster Trop­hy We­ek. Det er ot­ten­de gang, den af­hol­des. I alt af­hol­des me­re end 25 ar­ran­ge­men­ter over he­le lan­det, alt fra øster­s­sa­fa­ri til øster­såb­ning – og selv­føl­ge­lig smags­prø­ver, når nog­le af lan­dets bed­ste kok­ke vi­ser de­res kun­nen. »Det er en af ver­dens fi­ne­ste og mest eks­klu­si­ve fø­de­va­rer, vi har her­hjem­me. Men de fle­ste dan­ske­re ken­der ik­ke til dem. Vi eks­por­te­rer stort set al­le sam­men,« si­ger Pel­le Øby An­der­sen, der er di­rek­tør hos in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Food Or­ga­ni­sa­tion of Den­mark, der sam­men med en ræk­ke re­gio­na­le part­ne­re ar­ran­ge­rer Oy­ster Trop­hy We­ek. Ar­ran­gø­rer­ne min­der om, at man ri­si­ke­re­de døds­straf for at fan­ge og spi­se østers, da Fre­de­rik II i 1587 gjor­de fang­sten af østers til et mo­nopol un­der kon­ge­hu­set Dan­mark og tjen­te sto­re sum­mer på at eks­por­te­re østers til Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.