En so­ci­al­de­mo­kra­tisk hi­sto­ri­e­for­tæl­ling

Ja­cob Bro­strup vi­ser So­ci­al­de­mo­kra­tiets hi­sto­rie i syv ma­le­ri­er skabt til par­tiets grup­pe­væ­rel­se på Chri­sti­ans­borg.

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR ANMELDELSER - JA­COB BRO­STRUP TOM JØR­GEN­SEN tom.jo­er­gen­sen@jp.dk

KUNST

FOL­KETS TID So­ci­al­de­mo­kra­tiets grup­pe­væ­rel­se, Chri­sti­ans­borg Man kan me­ne, at syv nye ma­le­ri­er på et grup­pe­væ­rel­se på Chri­sti­ans­borg kun er en lil­le ting i den sto­re sam­men­hæng. At der er vig­ti­ge­re ting på dags­or­de­nen.

Men når det dre­jer sig om Fol­ke­tin­gets stør­ste par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, og når de syv ma­le­ri­er skil­drer par­tiets og ar­bej­der­be­væ­gel­sens hi­sto­rie, bør man spid­se ører, for det vi­ser et vist am­bi­tions­ni­veau. Og når Hen­rik Sass Lar­sen, ini­ti­a­tiv­ta­ger til pro­jek­tet, ud­ta­ler (med god ret), at So­ci­al­de­mo­kra­tiets hi­sto­rie og­så er Dan­marks hi­sto­rie, bli­ver det li­ge plud­se­lig me­get in­ter­es­sant. Po­li­tisk, men så san­de­lig og­så kunst­hi­sto­risk.

Fra Sla­get på Fæl­leden

Fi­gu­ra­ti­ve ma­le­ri­er med et po­li­tisk for­tæl­len­de ind­hold er nem­lig ik­ke li­ge­frem i væl­ten, når man ser bort fra me­re el­ler min­dre vel­lig­nen­de po­rtræt­ter af borg­me­stre, po­pu­læ­re af­dø­de po­li­ti­ke­re el­ler af­gå­e­de stats­mi­ni­stre.

Før de syv ma­le­ri­er skabt af Ja­cob Bro­strup blev af­slø­ret den 13. sep­tem­ber, var det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske grup­pe­væ­rel­se de­ko­re­ret med ma­le­ri­er af Ma­ja Lisa En­gel­hardt. Ma­le­ri­er, der uan­set En­gel­hardts kva­li­te­ter, næp­pe kan si­ges at ha­ve me­get at for­tæl­le om So­ci­al­de­mo­kra­tiets hi­sto­rie. Nu har vi i ste­det syv ma­le­ri­er, der vi­ser ud­vik­lin­gen fra 1871, hvor Lou­is Pio, Ha­rald Brix og Paul Ge­l­eff stif­te­de Den In­ter­na­tio­na­le Ar­bej­der­for­e­ning i Dan­mark, se­ne­re Det So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Ar­bej­der­par­ti, og frem til i dag, hvor par­ti­et står ved en skil­le­linje, og de tra­di­tio­nel­le so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­er i Eu­ro­pa har det me­re end svært.

De syv ma­le­ri­er, hvis mo­ti­ver er ud­valgt af kunst­ne­ren i sam­ar­bej­de med hi­sto­ri­ke­ren Mar­tin Grunz, vi­ser ”Sla­get på Fæl­leden” i 1872, ”På­ske­kri­sen” i 1920, ”Dan­mark for fol­ket”, 1934, ”Frem­ti­dens Dan­mark”, 1945, ”En byg­ning vi rej­ser”, 1955, ”Ny kurs mod bed­re ti­der”, 1993, og ”Ret- fær­digt og re­a­li­stisk”, 2018.

Kort for­talt skil­drer ma­le­ri­er­ne ud­vik­lin­gen fra par­tiets før­ste kampår over de statskup-lig­nen­de til­stan­de i 1920, hvor Chri­sti­an X af­ske­di­ge­de Zahle-re­ge­rin­gen, for­vand­lin­gen fra et re­vo­lu­tio­nært par­ti til et de­mo­kra­tisk og par­la­men­ta­ri­stisk, 1930’er­nes so­ci­al­re­for­mer un­der Stau­ning til 1960’er­nes vel­færds­stat og øko­no­mi­ske frem­gang, Nyrups øko­no­mi­ske re­for­mer ef­ter 1970’er­nes og 1980’er­nes kri­se og frem til i dag med Met­te Fre­de­rik­sen ved ro­ret.

Grun­dig re­search

Sti­len er gen­ne­m­ar­bej­det og fi­gu­ra­tiv, og man kan med en vis ret kal­de den for klassisk, hvis man med klassisk ik­ke tæn­ker på kunst­ne­re som Vi­ctor Bro­ck­dor­ff. Dkp’eren Vi­ctor Bro­ck­dor­ff, hvis ma­le­ri­er af 1. maj-op­tog med lyks­a­ligt smi­len­de del­ta­ge­re mest af alt lig­ner pro­pa­gan­da fra da­gens Nord­korea, men ma­let med per­fekt gyl­dent snit og aka­de­misk cen­tral­per­spek­tiv.

Her er Ja­cob Bro­strup me­re mo­der­ne. Hans ma­le­ri­er be­står af fle­re over­lap­pen­de lag i no­get, der kan kal­des en slags col­la­ge­ef­fekt, li­ge­som han ik­ke over­hol­der ti­dens og ste­dets en­hed, men la­der for­skel­li­ge be­gi­ven­he­der ud­spil­le sig på sam­me tid og al­le fi­re års­ti­der væ­re til ste­de i ét og sam­me ma­le­ri.

Hvad Bro­strup har til fæl­les med Bro­ck­dor­ff, er en mi­nu­tiøs re­search og gen­ne­m­ar­bej­de­de de­tal­jer, så en mæl­ke­vogn fra 1870’er­ne, lan­d­ar­bej­de­re fra 1920’er­ne, en kø­ben­havnsk bag­gård fra 1930’er­ne, den søn­der­bom­be­de Fran­ske Sko­le fra be­sæt­tel­ses­ti­den, et par­cel­hus fra 1960’er­ne, et kar­ne­vals­op­tog fra 1980’er­ne og de­tal­jer fra Chri­sti­ans­borg frem­står hi­sto­risk kor­rek­te og de­tal­je­re­de. Og rig­tig godt ma­let.

Den tragi­ske Krag

Og det hi­sto­ri­ske? Ja, der er ik­ke me­gen di­rek­te dra­ma­tisk over Ja­cob Bro­strups til­gang til stof­fet. I ”Sla­get på Fæl­leden” ser vi f.eks. ik­ke po­li­ti og ar­bej­de­re i slags­mål, men Lou­is Pios po­rtræt dan­ne sig af nedsi­ven­de mælk fra en mæl­kejun­ge. En nostal­gisk og spø­gel­ses­ag­tig hyl­dest til én af par­tiets grund­læg­ge­re, der måt­te gå i ek­sil i USA for ik­ke at hav­ne i spjæl­det for an­den gang un­der Estrups mi­li­tær­sty­re. Spø­gel­ses­ag­ti­ge er og­så lan­d­ar­bej­der­ne i ”På­ske­kri­sen” – sym­bo­li­se­ren­de et er­hverv, der var un­der ra­di­kal for­an­dring un­der den evi­ge mas­se­van­dring mod de in­du­stri­a­li­se­re­de stor­by­er. Det vil væ­re synd at si­ge, at Ja­cob Bro­strup går i flæ­sket på So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

Nog­le me­re el­ler min­dre spræng­far­li­ge ting sni­ger sig al­li­ge­vel ind i ma­le­ri­er­ne. I ”Frem­ti­dens Dan­mark” ser vi så­le­des Vil­helm Buhl stå i skyg­gen i fi­sker­bå­dens sty­re­hus. Fi­sker­bå­den, der frag­ter jø­der til Sve­ri­ge. Buhl var, om­end ik­ke i helt sam­me grad som Erik Sca­ve­ni­us, ind­be­gre­bet af sam­ar­bejds- po­li­tik­ken un­der Be­sæt­tel­sen og en sta­dig kil­de til dis­kus­sion. I ”En byg­ning vi rej­ser” står Jens Ot­to Krag helt frem­me i for­grun­den. Det er imid­ler­tid ik­ke den på fjern­syns­skær­men så til­k­nap­pe­de bu­reau­krat, vi ser, men ma­le­ren og drøm­me­ren Krag, hvis liv på man­ge må­der kan kal­des tragisk.

Et lil­le hip?

Mest po­li­tisk, om­end ty­pisk diskret, er Ja­cob Bro­strup i ”Ret­fær­digt og re­a­li­stisk”, der vi­ser Met­te Fre­de­rik­sens par­ti net­op nu.

I det­te ma­le­ri, der fo­re­går i grøn­ne om­gi­vel­ser, par­tiets mil­jø­mæs­si­ge pro­fil, ser vi par­ti­for­man­den stir­re på An­na An­chers ma­le­ri ”Pi­gen i køk­ke­net” fra 1886. Men no­get er ik­ke rig­tigt. I ste­det for 1886-tø­jet er pi­gen klædt i en afri­kansk kjor­tel. En hen­vis­ning, må-

FO­TO: CHAR­LOT­TE SCH­MIDT OL­SEN

”Dan­mark for fol­ket” med Ni­na Bang, ver­dens før­ste kvin­de­li­ge mi­ni­ster, i for­grun­den om­gi­vet af et ty­pisk kø­ben­havnsk bag­gårds­mil­jø. 232 x 284 cm.

FO­TO: CHAR­LOT­TE SCH­MIDT OL­SEN

”Ny kurs mod bed­re ti­der”. Nyrup-æra­en med Mo­gens Lyk­ke­toft, Svend Auken, Nel­son Man­da­la og Wil­ly Brandt blandt man­ge an­dre i men­ne­ske­myl­de­ret. 232 x 284 cm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.