Rundt og rundt i Hel­la Joofs ham­ster­hjul

Hel­la Joofs nye al­manak er fyldt med for me­get alt for tynd luft.

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR - HEL­LA JOOF KATRINE SOM­MER BOYSEN kul­tur@jp.dk

AL­MANAK

DA­GE MED MILD­HED, MODGANG OG MIRAKLER – EN AL­MANAK 492 si­der, 249,95 kr.

Gyl­den­dal Er der vir­ke­lig kun gå­et et år, tæn­ker mig for sig selv ef­ter at væ­re kom­met igen­nem Hel­la Joofs spora­disk mor­som­me, men me­sten­dels for­ven­te­li­ge og desvær­re og­så langwei­li­ge al­manak.

For selv om Joof – sa­ti­ri­ker, fil­min­struk­tør, sku­e­spil­ler, for­fat­ter og sam­funds­rev­ser – er bå­de klog og sjov, så går der vit­ter­lig tom­gang i den, når hun gen­nem årets sam­ful­de 365 da­ge for­sø­ger at gi­ve hver ene­ste af dem et sær­ken­de.

Lidt li­ge­som Claus Mey­ers ko­ge­bogs­al­manak, der på ar­bi­trær vis går ud fra, at man har lyst til stegt flæsk den

11. ja­nu­ar. Men i Mey­er-al­manak­kens til­fæl­de får man ser­ve­ret fø­de med gods i og ik­ke ba­re kal­o­ri­e­let lom­mep­sy­ko­lo­gi og Ga­jol-råd.

På en bøl­ge

Hel­la Joof ri­der med ”Da­ge med mild­hed, modgang og mirakler” sta­dig på be­st­sel­ler­bøl­gen fra ”Pap­ma­chéreg­len” (2016) og sen­der nu me­re livs­vis­dom i me­re el­ler min­dre for­tyn­det form ud i uni­ver­set.

Der er en dob­belt­hed, der ik­ke al­tid er til at gre­je, hos Hel­la Joof. Den sta­dig ek­stremt sjove kvin­de, der om ’Hår­dag, god’ skri­ver:

»Hvis du er en af dem med me­get kraf­tigt hår, så prøv at la­de væ­re med at si­ge ting som aj, jeg har få­et se­ne­ske­de­hin­de­be­tæn­del­se af at flet­te mit hår«, så man er ved at tu­de af grin. Og så er der den ær­li­ge Joof, der rø­ren­de for­tæl­ler om sit eget kom­pli­ce­re­de for­hold til mo­de­ren på Mors dag. Dis­se to stem­mer fyl­der desvær­re alt for lidt i en bog, me­sten­dels over­la­des til den af Joofs stem­mer, der tan­ge­rer

Der er en dob­belt­hed, der ik­ke al­tid er til at gre­je, hos Hel­la Joof.

FO­TO: GREGERS TYCHO

Der er for me­get blæv­ren­de vrøvl i Hel­la Joofs al­manak til at det bli­ver en rig­tig god bog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.