BØRNEOPLEVELSER I KØ­BEN­HAVN

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR -

På Krigs­mu­se­et kan børn i al­de­ren 6-12 år i ef­ter­års­fe­ri­en kom­me i læ­re som spion og læ­re om de vig­tig­ste spionfær­dig­he­der. Hand­lin­gen er den­ne: Den Kol­de Krig ra­ser, og den dan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste har brug for spio­ner til at i nfil­tre­re Sov­je­tu­ni­o­nen. Som re­k­rut på spions­ko­len skal man igen­nem syv træ­nings­po­ster, in­den man er klar til at gå un­dercover. Man skal bl.a. læ­re at sni­ge sig ind på si­ne fjen­der, lo­ka­li­se­re en hem­me­lig mi­li­tær­ba­se ved at se på sa­tel­lit­fo­tos og sky­de ef­ter mål (med skum­pa­tro­ner). Ved en af po­ster­ne får man til­med lov at hol­de et va­ske­æg­te kold­krigs­vå­ben. På Ro­sen­borg Slot ved Kon­gens Ha­ve har Fre­de­rik IV brug for nye adels­folk, og det gør ik­ke no­get, at man er barn og har mor og far med. Gen­nem hi­sto­ri­ske for­tæl­lin­ger og ak­ti­vi­te­ter vil han ind­vie dig i, hvad det kræ­ver at bli­ve en del af hof­fet. Bl.a. vil der bli­ve tid til for­tæl­lin­ger om blo­di­ge sven­sker­kri­ge, og da Chri­sti­an IV mi­ste­de sit øje. Per­so­na­let på slot­tet har skjult mo­no­gram­mer, som man kan gå på jagt ef­ter, og i Rid­der­sa­len kan man mod­ta­ge un­der­vis­ning i at gå, buk­ke og ne­je på ade­lig ma­ner. En­de­lig kan man la­ve sit eget vå­benskjold og der­med kal­de sig ade­lig ved Fre­de­rik IV’S kon­ge­li­ge hof.

FO­TO: HEINE PE­DER­SEN

In­gen god hi­sto­rie uden et for­tæl­le­tæp­pe, la­der til at væ­re de­vi­sen på Sta­tens Mu­se­um for Kunst. Bør­ne­ne hjæl­per til med at bæ­re tæp­pet ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.