TRE KOR­TE

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

der mistæn­kes for at ha­ve skaf­fet vå­ben til an­greb på en nat­klub i Istan­bul nytår­s­af­ten, blev ons­dag fængs­let yder­li­ge­re fi­re uger. Den 42-åri­ge, der har væ­ret fængs­let si­den juli, er bo­sat i Vej­le og kræ­ves ud­le­ve­ret af Tyr­ki­et.

hjer­testar­te­re er nu til­gæn­ge­li­ge i al­le døg­nets 24 ti­mer. Det skri­ver DR. I 2015 lå tal­let på 2.775. Iføl­ge Dansk Hjer­te­stop­re­gi­ster over­le­ver knap hver fjer­de, der fal­der om med hjer­te­stop uden for hjem­met.

7.795

med at sen­de børn med ik­ke­ve­st­lig bag­grund på genop­dra­gel­ses­rej­se mod de­res vil­je i for­æl­dre­nes hjem­land, me­ner ud­læn­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V). Hun har sat gang i en un­der­sø­gel­se, der bl.a. skal gi­ve svar på, hvor man­ge genop­dra­gel­ses­sa­ger, kom­mu­ner­ne har haft kend­skab til si­den 2005.

Det skal væ­re slut

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.