Dø­de dyr smidt ved sko­le gen­tag­ne gan­ge

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

De se­ne­ste fi­re må­ne­der har Tyl­strup Sko­le nord for Aal­borg gen­tag­ne gan­ge op­le­vet, at der er ble­vet smidt dø­de dyr på sko­lens om­rå­de, skri­ver Ek­stra Bla­det. Chi­ka­nen star­te­de an­gi­ve­ligt i juli, hvor der blev ef­ter­ladt seks dø­de mink. I sid­ste uge kun­ne sko­len kon­sta­te­re, at der af to om­gan­ge var ble­vet smidt seks af­skår­ne gri­se­ho­ve­der samt 20 mink rundt om på sko­lens om­rå­de her­un­der ved ind­gan­gen og på par­ke­rings­plad­sen. Skole­le­der Ul­la Toft for­tæl­ler, at le­del­sen ta­ger sa­gen me­get al­vor­ligt. Al­le til­fæl­de af chi­ka­ne er ble­vet meldt til Nord­jyl­lands Po­li­ti, der ef­ter­for­sker sa­gen. I sam­ar­bej­de med po­li­ti­et har sko­len bl.a. gen­nem­set over­våg­nings­ka­me­ra­er fra sko­lens om­rå­de fle­re gan­ge. I sid­ste uge kun­ne de via over­våg­nings­bil­le­der se, hvor­dan en mand iført ka­sket og hæt­te­trø­je læs­se­de dø­de mink af fra en tril­lebør. Nord­jyl­lands Po­li­ti øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen nær­me­re på nu­væ­ren­de tids­punkt.

Chi­ka­ne:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.