Kom­mu­nal bi­o­graf kø­rer med få gæ­ster

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

8,9 gæ­ster. Så man­ge men­ne­sker har i gen­nem­snit sid­det for­an lær­re­det per film i Hørs­holms fem må­ne­der gam­le bi­o­graf i Kul­tur­hus Trom­men. I alt er der ble­vet solgt 5.728 bil­let­ter til de 645 bi­o­graf­fo­re­stil­lin­ger, der har væ­ret i bi­o­gra­fen, skri­ver Fre­de­riks­borg Amts Avis. »Vi har valgt, at vi ger­ne vil ha­ve et højt ser­vi­ce­ni­veau med man­ge film, og jeg har in­gen pro­ble­mer med, at der så sid­der 8-10 men­ne­sker i bi­o­gra­fen og ser fil­men. Vi le­ver op til al­le for­vent­nin­ger,« si­ger borg­me­ster Mor­ten Slo­t­ved (K), der selv var for­ta­ler for bi­o­graf­pro­jek­tet.»I en kom­merci­el bi­o­graf var det ik­ke gå­et,« si­ger Dan­ske Bi­o­gra­fers for­mand, Kim Pe­der­sen. Han ro­ser dog kom­mu­nen for at gi­ve bor­ger­ne en bi­o­graf som kul­tur­til­bud.

Biografer:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.