DBU og spil­ler­ne er eni­ge: Det er de an­dres skyld

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fron­ter­ne i kon­flik­ten mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen er fort­sat truk­ket hårdt op, men én ting kan par­ter­ne dog bli­ve eni­ge om: Det er mod­par­tens skyld, at der ik­ke sker frem­skridt i sa­gen. Mens for­hand­lings­lo­ka­let står tomt, har beg­ge par­ter ons­dag ud­sendt en ud­ta­lel­se, hvor de fralæg­ger sig an­sva­ret for det kuld­sej­le­de for­løb. Spil­ler­ne er­klæ­rer sig klar til at for­hand­le »dag og nat«. DBU in­vi­te­rer til nye dis­kus­sio­ner i lø­bet af ons­da­gen. Al­li­ge­vel ty­der det ik­ke på, at der er et fæl­les grund­lag at mø­des på. Der kan dog væ­re hjælp på vej til at lø­se den igang­væ­ren­de kon­flik. Dan­marks Idræts­for­bund (DIF) og Landsor­ga­ni­sa­tio­nen i Dan­mark (LO), har til­budt at hjæl­pe.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.