Vil tje­ne pen­ge på mus­lin­g­e­lim

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Om gan­ske få år kan pa­tien­ter med hul i ho­ve­d­et el­ler an­dre ste­der på krop­pen me­get vel bli­ve lap­pet sam­men af en ny form for lim, der er ud­vik­let på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Det er i hvert fald hå­bet i det nye spi­nout-sel­skab Bio­co Me­di­co, der er gå­et på jagt ef­ter et to­cif­ret mil­li­onbe­løb til at kom­merci­a­li­se­re en syn­te­tisk ud­vik­ling af den lim, der gør blåmus­lin­ger i stand til at klæ­be sig fast på di­ver­se over­fla­der. »Vi har al­le­re­de en rig­tig god di­a­log med nog­le in­du­stri­el­le part­ne­re og in­ve­sto­rer,« si­ger Fio­na Lin­nea Ba­chGans­mo, me­de­jer og adm. dir. i Bio­co.

Me­di­co:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.