Dan­mark øn­sker nye EU-reg­ler

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Sam­men med fi­re an­dre Schen­gen­lan­de læg­ger Dan­mark op til at æn­dre lov­giv­nin­gen for, hvor­når og hvor læn­ge der kan ind­fø­res græn­se­kon­trol. Det er Dan­mark, Østrig, Frank­rig, Tys­kland og Nor­ge, der er af­sen­de­re på for­sla­get til EU-Kom­mis­sio­nen. Det er ble­vet sendt, in­den EU-lan­de­nes mi­ni­stre for ret­li­ge- og in­dre an­lig­gen­der mø­des

Græn­se­kon­trol:

torsdag i Bruxel­les for at ta­le om mi­gra­tion og ter­ror. I for­sla­get ly­der det, at med­lem­mer af Schen­gen kan ind­fø­re græn­se­kon­trol i to år, men at den pe­ri­o­de i helt sær­li­ge til­fæl­de kan bli­ve for­læn­get i to år me­re. Den nu­væ­ren­de lov­giv­ning til­la­der kon­trol i op til seks må­ne­der i til­fæl­de af ter­r­ortrus­sel eller op til to år i sær­li­ge til­fæl­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.