Fle­re voldtæg­ter bli­ver an­meldt

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Po­li­ti­et har haft me­get at se til i årets før­ste seks må­ne­der. Det gæl­der især an­mel­del­ser om vold, voldtæg­ter og øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. I alt for sæ­de­lig­heds­for­bry­del­ser har po­li­ti­et mod­ta­get 2.270 an­mel­del­ser i før­ste hal­vår 2017. Det sva­rer til en stig­ning på 12,4 pct. In­den for sæ­de­lig­heds­for­bry­del­ser er di­gi­ta­li­se­rin­gen for­kla­rin­gen på stig­nin­gen af voldtægtsan­mel­del­ser, skri­ver Rigs­po­li­ti­et i en pres­se­med­del­el­se. Der er ta­le om 456 an­mel­del­ser – en stig­ning på 4 pct. i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Når det kom­mer til volds­an­mel­del­ser, er det bl.a. vold og trus­ler mod per­so­ner i of­fent­lig tje­ne­ste, der har få­et kur­ven til at sti­ge. Af de 9.418 an­mel­del­ser, som er en stig­ning på 9,4 pct., er der til gen­gæld kun ta­le om en min­dre stig­ning af grov vold.

Kri­mi­na­li­tet:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.